DEN HAAG - CDA, VVD en D66 betreuren het dat minister De Geus van Sociale Zaken de nieuwe regels voor het ziektegeld heeft versoepeld.

Met ingang van 1 januari 2004 moeten werkgevers in het wetsvoorstel van de bewindsman zieke werknemers twee jaar lang 70 procent van het laatst verdiende loon doorbetalen. Dat is nu een jaar. Na die twee jaar wacht de WAO. De Geus wil met de verandering bereiken dat werkgever en werknemer alles uit de kast halen om instroom in de WAO te voorkomen.

Aanvankelijk was de bewindsman van plan instroom van een werknemer in de WAO te verbieden als in de CAO afspraken zouden zijn gemaakt over aanvulling van het loon in het tweede ziektejaar tot 100 procent. Tijdens het najaarsoverleg met vakcentrales en werkgeversorganisaties in oktober zag hij daar van af, omdat die zich bereid toonden schriftelijk vast te leggen dat het loon in het tweede ziektejaar niet boven de 70 procent zal uitkomen.

De Geus

De Geus gaat er vanuit dat de sociale partners dat onderling vastleggen in het akkoord over bevriezing van de lonen in 2004 en . Als ze dat met voeten treden zal de minister alsnog ingrijpen, kondigde hij maandag in een debat aan. Als in CAO's toch wordt afgesproken dat werknemers in hun tweede ziektejaar hun volledige loon behouden zal De Geus de toegang voor die mensen tot de WAO dwarsbomen. Hij gaat er vanuit dat bestaande CAO's waarin de aanvulling tot 100 procent is geregeld worden herzien.

De Geus benadrukte dat werkgevers en werknemers er beide belang bij hebben. Werkgevers zijn minder geld kwijt omdat ze maar 70 procent van het loon hoeven te betalen en werknemers houden uitzicht op een hogere WAO-uitkering als ze arbeidsongeschikt worden verklaard.

CDA, VVD en D66 riepen de minister op een uitzondering te maken voor mensen van wie door de ernst van hun ziekte al veel eerder vaststaat dat ze volledig arbeidsongeschikt zullen worden verklaard. Die groep moet niet pas na twee jaar worden gekeurd, maar veel eerder, zodat ze in het tweede ziektejaar niet meer worden lastiggevallen met allerlei procedures om herintreding te stimuleren.

Ze zouden direct in de WAO moeten belanden. De Geus staat daar positief tegenover, maar wil de knoop pas volgend jaar doorhakken als het criterium voor toegang tot de WAO bekend is.