WASHINGTON - De Amerikaanse bewindvoerder in Irak, PaulBremer, wil in juni of juli 2004 de macht overdragen aan een nieuweIraakse overgangsregering. In de lente van volgend jaar zoudenstamleiders en andere leidende figuren uit de achttien Iraakseprovincies een nationale assemblee moeten samenstellen, die op haarbeurt de nieuwe overgangsregering moet kiezen.

De assemblee zou uit 200 tot 300 personen moeten gaan bestaan.Het aantal gedelegeerden per provincie is afhankelijk van hetaantal inwoners, zo heeft de Amerikaanse zender ABC bericht in denacht van vrijdag op zaterdag.

Bremer zou de opzet vrijdag in Bagdad achter gesloten deurenhebben besproken met de huidige tijdelijke regeringsraad. Dehoogste civiele bestuurder in Irak zou er verslag hebben gedaan vanzijn beraad eerder deze week in Washington met president Bush.

Ontwerpgrondwet

De leden van de regeringsraad zouden overwegend enthousiasthebben gereageerd, aldus ABC op zijn website. Volgens hettelevisiestation heeft Bremer de raad gevraagd snel eenontwerpgrondwet op te stellen en een tijdschema te maken voor dekomst van verkiezingen in Irak. De definitieve grondwet zou binnentwee jaar gereed moeten zijn en ook de verkiezingen zouden binnen maanden moeten plaatshebben.

De grondwet moet volgens de plannen geschreven worden door eengekozen raad. De Amerikanen komen daarmee tegemoet aan kritiek vande hoogste sjiitische geestelijke van Irak, grootayatollahal-Sistani. Die stelde in juni in een religieus decreet of fatwadat de Amerikanen niet het recht hebben zelf een raad te benoemendie een constitutie opstelt.

Met de uiteindelijke komst van een overgangsregering zou debezetting van Irak formeel eindigen, stelt ABC. De nieuwe regeringzou de Amerikanen en andere naties evenwel kunnen vragen te blijvenom de veiligheid mede te garanderen. Bovendien zou de nieuweregering andere landen die tot dusver afzijdig bleven, kunnenvragen bij te springen.

De VN-Veiligheidsraad heeft overigens al eerder in een resolutiegesteld dat de regeringsraad uiterlijk 15 december met eentijdschema voor een stembusgang en met een procedure voor hetopstellen van een grondwet moet komen.

Feller verzet

Als gevolg van het steeds fellere verzet tegen debezettingsmacht in Irak, en ook wegens het uitblijven vangrootschalige internationale militaire bijstand, besloot Washingtoneerder deze week dat de macht sneller aan de Irakezen zal wordenovergedragen. Aanvankelijk wilde Bush de macht pas formeeloverdragen als er verkiezingen zijn geweest en na de presentatievan een grondwet.

De versnelde machtsoverdracht is politiek omstreden. Zowelbinnen de Amerikaanse regering als binnen het Congres wordtgevreesd voor een bestuurlijke chaos als de Irakezen het nu al tesnel voor het zeggen krijgen. Critici wijzen er vooral op dat ereigenlijk geen goede leidende figuren in Irak zijn die de vlagkunnen dragen.

Veel leden van de huidige, door de VS aangestelde, tijdelijkeregeringsraad zijn ex-oppositieleden van wie er velen lange tijdbuiten Irak hebben gewoond. De Amerikaanse minister vanBuitenlandse Zaken Powell zei vrijdag dat hij nog niemand heeftkunnen ontdekken die in staat moet zijn het etnisch en religieussterk verdeelde Irak samen te binden.