ROTTERDAM - De Rotterdamse politiek staat vooralsnog alleenin haar voornemen om de stad op slot te doen voor vluchtelingen meteen verblijfsvergunning. De drie andere grote steden zien er nietsin, het grootste deel van de Tweede Kamer is negatief enbelangenorganisaties reageren verbaasd.

De politiek in de Maasstad blinkt overigens uit inonduidelijkheid over wat ze nu precies wil. De gemeentelijkePvdA-fractie kwam dinsdag met een twaalf-puntenplan, waarin staatdat vluchtelingen met een status geweerd moeten worden, zeker uitwijken waar al veel allochtonen wonen.

Volledige verblijfsvergunning

Woensdagmorgen bevestigde een woordvoerder van wethouder Van derTak dat dit ook een van de punten is van het plan waar het collegemee bezig is. Dit werd later op de dag bevestigd door burgemeesterOpstelten, waarop het door wethouder Van der Tak weer werd ontkend.Het college zou alleen maar asielzoekers zonder status en diemet een tijdelijke status van minder dan drie jaar willen weigeren,vluchtelingen met een volledige verblijfsvergunning zijn welwelkom.

Ook de Rotterdamse PvdA kwam woensdag met een andere uitleg vanhaar plannen. Die komen nu neer op een eerlijke verdeling vanstatushouders tussen gemeenten. Ook wil die partij vluchtelingenmet een verblijfsvergunning verplichten een woning te accepterenzolang zij nog niet hun inburgeringsexamen hebben gedaan.

Status

Hoe dan ook, voor een stop op vluchtelingen met een status isgeen steun. Een meerderheid van in elk geval CDA, PvdA enGroenLinks in de Tweede Kamer ziet niets in een stop zonder meer.Wel zien met name CDA en PvdA dat het huidige verdeelsysteem leidttot extra zware lasten voor de grote steden. Die hebben namelijkniet alleen te maken met de statushouders die ze van hogerhandmoeten huisvesten, maar ook met vluchtelingen die op eigen houtjenaar de stad trekken.

De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet geen redenom deze verdeling te wijzigen, al is het soms lastig om detoegewezen vluchtelingen te huisvesten. Dat heeft onder andere temaken met de schaarste aan geschikte woningen. Wel vindt de VNG datminister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) iets moet doenaan de uitgeprocedeerde asielzoekers, die nu vaak op straatterechtkomen en daardoor wel een probleem vormen voor de gemeenten.

Maatregelen

Minister Verdonk toonde woensdag begrip voor de problemen inRotterdam. In een gesprek met burgemeester Opstelten liet ze echterweten geen kant-en-klare oplossingen te hebben. Wel heeft zeallerlei maatregelen in voorbereiding die moeten leiden tot minderinstroom van asielzoekers, terugkeer van uitgeprocedeerden enserieuze aanpak van de inburgering.

Volgens Opstelten gaat de discussie niet zozeer om de 250statushouders die Rotterdam jaarlijks moet huisvesten, maar veeleerom de 5000 die elk jaar weer op eigen houtje naar die stad trekken.Verdonk zette overigens vraagtekens bij de 5000 van Opstelten."Dat aantal herken ik helemaal niet", zei ze.

Amsterdam, Den Haag en Utrecht zijn het volstrekt oneens met destop op statushouders. Volgens de verantwoordelijke PvdA-wethoudersin die steden vormt deze groep niet het probleem, maar deuitgeprocedeerde asielzoekers die niet weg willen of de gebrekkigedeelname aan inburgeringscursussen.