DEN HAAG - Minister Kamp (Defensie) erkent dat de risico'svoor de Nederlandse militairen in Irak "iets groter zijngeworden". Dat zei hij woensdag in reactie op de aanslag op hetItaliaanse hoofdkwartier in het zuiden van Irak, niet ver van deprovincie waar 1100 Nederlandse militairen werken.

Naar aanleiding van de aanslag voerde bataljonscommandantSwijgman woensdag een hogere staat van alarm in. Dat betekent onderandere dat verplaatsingen worden beperkt tot dehoogstnoodzakelijke.

Kamp denkt er niet aan militairen terug te trekken. Zolang ermet de bevolking kan worden samengewerkt en de risico's"overzichtelijk" zijn, kunnen de militairen blijven werken.Volgens Kamp komen de problemen in Irak dichterbij maar is het inAl Muthanna "relatief rustig. We hopen dat dat zo blijft."

Nieuwe analyse

Kamp wil niet direct een nieuwe veiligheidsanalyse maken. "Wijmaken elke ochtend een veiligheidsanalyse, daar zijn wij permanentmee bezig. We kijken hoe de situatie is en of de risico'sbeheersbaar zijn", aldus Kamp.

Een meerderheid in de Tweede Kamer drong juist woensdag aan opeen snelle nieuwe analyse over de veiligheid van de 1100Nederlandse militairen in Irak. Die analyse moet nog komen vóórdathet kabinet - naar verwachting volgende week vrijdag - besluit overeen verlenging van de Nederlandse missie met nog eens zes maanden.Defensie bekijkt inmiddels wel of de veiligheidsmaatregelen voor demariniers moeten worden aangescherpt.

Opperste waakzaamheid

"De aanslagen in het zuiden van Irak komen nu dicht bij hetgebied waar de mariniers opereren en dat kan niet zonder gevolgenblijven voor de veiligheidsanalyse", zegt VVD-Kamerlid Wilders.Volgens zijn PvdA-collega Koenders staan inmiddels "alle seinen oprood" voor de gehele missie van Amerikanen, Britten en anderelanden in Irak. Voor het CDA-Kamerlid Eurlings is er "geen redentot paniek, maar wel aanleiding voor opperste waakzaamheid".

Het getroffen Italiaanse hoofdkwartier staat op ongeveer 20kilometer van een Amerikaanse basis waar drie NederlandseChinook-transporthelikopters staan en ongeveer tachtig Nederlandsemilitairen zijn gelegerd. Het grote Nederlandse kampement bij AsSamawah met ruim 600 militairen ligt op slechts 80 kilometer van deplek van de aanslag. Het kabinet heeft de afgelopen maanden steedsgesteld dat de situatie in de 'Nederlandse' provincie Al Muthanna"relatief rustig" is, maar dat dat elk moment kan omslaan.

Behalve de aanslagen zijn voor Wilders (VVD) ook de mogelijkeinfiltraties van terroristen vanuit Saudi-Arabië en de waarschuwingvan de Amerikaanse inlichtingendienst CIA dat terroristen zich ooknaar het zuiden van Irak verplaatsen, redenen voor een nieuweveiligheidsanalyse. "Het oordeel dat het in het zuiden van Irakrelatief rustig is, valt niet langer vol te houden."

Alarmerend

PvdA'er Koenders noemt de aanslag alarmerend en stelt dat heteen illusie is dat de 'Nederlandse' provincie immuun zou zijn voorgeweld. Volgens hem is de regering-Bush totaal in verwarring overde te volgen strategie. Hij vindt dat alle landen die troepenleveren samen nieuwe afspraken moeten maken.

CDA'er Eurlings is bang dat de aanslag van woensdag geenincident is, maar onderdeel van een vooropgezet plan om nu ook hetzuiden van Irak te destabiliseren. Ook hij vindt dat kabinet enKamer de Nederlandse bijdrage opnieuw tegen het licht moetenhouden. In geen geval mogen de terroristen beloond worden met hetvertrek van de buitenlandse militairen.

Ook de vakbonden voor defensiepersoneel maken zich zorgen overde veiligheid van de militairen. "De veiligheidsmaatregelen moetenonmiddellijk worden aangescherpt en de mariniers moeten misschienzelfs zwaardere bewapening krijgen", zegt voorzitter J. Kleian vande CNV-bond ACOM.

Stabiliteit

Zijn collega W. van den Burg van de FNV-bond AFMP meent dat hetonvermijdelijk was dat de onrust in de soennitische driehoek bijBagdad eens zou overslaan naar het zuiden van Irak. "Als het ergerwordt, komt er een moment waarop je je moet afvragen of je de takennog wel kunt uitvoeren. Wij zijn daar om de Amerikanen en Brittente ondersteunen en te zorgen voor stabiliteit, maar oorlog voerenvalt duidelijk niet onder het mandaat dat de Veiligheidsraad heeftgegeven", zegt Van den Burg.

Zijn CNV-collega Kleian wil niet denken aan terugtrekking vanmilitairen. "De opbouw van de stabilisatiemacht is klungelig enamateuristisch verlopen, maar we moeten nu alles uit de kast halenom de missie tot een goed einde te brengen." Voorzitter H.Pleijsier van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren KVMOzegt dat terugtrekken van de mariniers "volkomen ongeloofwaardig"zou zijn.