DEN HAAG - De PvdA en SP willen dat slachtoffers vanmensenhandel een definitieve verblijfsvergunning krijgen als zijhebben meegeholpen aan de veroordeling van de daders. Nu kunnen zijalleen in Nederland blijven zolang het opsporingsonderzoek loopt.Daarna moeten zij terug.

Zij zullen dat voorstellen tijdens een overleg overprostitutiebeleid en mensenhandel. Het is echter nog niet duidelijkof deze zogeheten B9-regeling, die is bedoeld om slachtoffers tebeschermen, dinsdag ook aan de orde komt. Sommige partijen sturenaan op een apart overleg daarover.

De PvdA wil een definitieve status voor de slachtoffers om testimuleren dat zij aangifte doen. Het gaat veelal om vrouwen diezijn ontvoerd of onder valse voorwendselen naar Nederland zijngelokt en hier tot prostitutie worden gedwongen. Zij kunnen volgensTweede-Kamerlid Arib (PvdA) vaak niet terug, omdat zij de crimineleorganisatoren in het land van herkomst vrezen.

Aangiften

De betrokkenen krijgen in Nederland vrijwel nooit een echtestatus, zegt Arib. Ze wijst erop dat er naar schatting 3500vrouwelijke slachtoffers zijn, van wie slechts 5 procent aangiftedoet. Om mensenhandel aan te pakken, moet volgens haar het aantalaangiften omhoog. Ook de SP vindt dat politie en justitie deslachtoffers niet moet zien als illegale vreemdelingen maar alsslachtoffer van moderne slavernij.

CDA en VVD zijn tegen het automatisme van een definitieveverblijfsstatus voor deze personen. Volgens Tweede-KamerlidGriffith (VVD) zijn er wettelijk al mogelijkheden om bedreigdegetuigen en slachtoffers te beschermen. "Eventueel kunnen zij ineen ander land worden opgevangen." Maar deze regeling wordtnauwelijks benut.

Een definitieve status op "humanitaire gronden"als beloning voor vervolging ziet ze niet zitten. "Dit is een teforse beloning. Deze vrouwen komen vaak uit een arm land en willenalles verklaren voor zo'n felbegeerde status." Het verhoogtvolgens haar niet de betrouwbaarheid van de getuigen en ze voorzieteen aanzuigende werking.