DEN HAAG - Minister Dekker van VROM wil permanente bewoningvan vakantiehuisjes mogelijk maken. Gemeenten en provincies krijgentot 31 december 2004 de tijd te beslissen of ze het huidige verbodhandhaven of dat ze bewoning toestaan.

De bewindsvrouw verklaarde in het RTL Nieuws dat ze het planvrijdag voorlegt aan haar collega's. Gemeenten en provincies kunnenhet verbod op permanente bewoning van recreatiewoningen teniet doendoor het bestemmingsplan te veranderen of bewoners een individueleontheffing te verlenen.

De derde mogelijkheid is handhaving van het verbod. Innatuurgebieden blijft permanente bewoning van vakantiehuisjes hoedan ook verboden.

Stroomversnelling

De al langlopende discussie over permanente bewoning vanrecreatiewoningen is in een stroomversnelling gekomen toen de Raadvan State onlangs besloot dat 23 gezinnen niet langer permanent inrecreatiepark Lingemeer in Lienden (Gelderland) mochten bivakkeren.Voor elke maand die ze er nog wonen, kregen ze een dwangsom van euro voor hun kiezen. Overal in Nederland zijn gemeenten enprovincies in vergelijkbare procedures verwikkeld.

Nu gemeenten en provincies de mogelijkheid krijgen knopen doorte hakken, hoopt Dekker dat er snel een eind komt aan het mistigegedoogbeleid van de afgelopen jaren, zodat bewoners definitiefweten waaraan ze toe zijn.