DEN HAAG - De VVD-fractie is dinsdag als enige partij nietakkoord gegaan met het sturen van het marineschip hr.ms. Rotterdamnaar Liberia. Alle andere partijen stemden wel in en daarom zal deRotterdam woensdagochtend om 11.00 vertrekken naar Liberia. Demissie met 270 militairen duurt drie maanden.

Het is zeer opmerkelijk dat een regeringspartij tegen eenbesluit stemt om militairen uit te zenden. Drie jaar geleden stemdehet CDA, toen de grootste oppositiepartij, tegen een besluit vanhet toenmalige paarse kabinet om mariniers te leveren voor deVN-missie in Ethiopië en Eritrea.

VVD-Kamerlid Wilders liet zich dinsdagavond niet overtuigen doorde ministers De Hoop Scheffer van Buitenlandse Zaken en zijnpartijgenoot minister Kamp op Defensie. Wilders had de toestemmingvan zijn fractie om aan het eind van het debat zelf de knoop doorte hakken.

Bezwaren

Belangrijkste bezwaren tegen de missie zijn voor de VVD dat ergeen groot westers land is met een forse militaire bijdrage aanUnmil, dat het commando in handen is van een VN-generaal en dat ereen slecht beeld kan ontstaan van de Nederlandse militairen als zijweigeren gewonden op te halen van de vaste wal omdat dat tegevaarlijk kan zijn. Binnen de opdracht van de Nederlanders halenze namelijk met een helikopter alleen militairen bij een beveiligdevlucht en een beveiligde landingsplek.

VVD-minister Kamp zei na afloop van het debat: "De VVD is eenkritische partij die zijn eigen afweging maakt. Dat doen ze open eneerlijk. Ik respecteer het dualisme. Het is jammer dat ze nietinstemmen, maar het is niet anders."

Zorgen CDA en D66

Behalve de VVD hadden ook CDA en D66 zorgen dat Nederland kanworden "meegezogen" met problemen aan wal in Liberia, mocht deburgeroorlog daar weer oplaaien. Minister Kamp bezwoor de Kamer datdat uitgesloten is.

Kamp zei dat de Nederlandse helikopters alleen gewonden van landhalen als de vlucht en de locatie beveiligd zijn. Is dat niet zo,dan vliegt de helikopter niet uit. Ook kan de VN-commandant deNederlandse militairen niet dwingen iets te doen wat buiten devantevoren gemaakte afspraken valt. Mocht er een crisis ontstaanwaarin de Rotterdam wel kan helpen, dan zal Kamp met zijn militairetop op dat moment bekijken of hulp verantwoord is.

Vinnig

Daarmee kwam Kamp tegemoet aan het belangrijkste bezwaar in deTweede Kamer. Maar voor de VVD was het niet genoeg.De twijfels bij de VVD leidde eerder al tot een vinnig debatjemet de PvdA. "U zoekt spijkers op laag water. Het gaat om eenbootje buitengaats. Denkt u nou echt dat dit gevaarlijker is daneen nachtje op de Neeltje Jacoba", zei het PvdA-Tweede-KamerlidKoenders tegen Wilders.

Minister Kamp onthulde in het debat dat de Verenigde Naties hetkabinet in eerste instantie hebben gepolst voor een veel groterebijdrage voor Liberia.

Vraag VN

De VN vroegen om commando's (specialforces), Apache-gevechtshelikopters, militairen voorinlichtingenverwerving, om logistieke steun bij de ontplooiing vande VN-macht en om een schip met een stafofficier, aldus Kamp. Eenformeel verzoek is echter nooit gedaan.

Minister De Hoop Scheffer van Buitenlandse Zaken haalde in hetdebat uit naar de Nederlandse VN-generaal Cammaert. Hij noemde hetonjuist en niet passend dat Cammaert, nog voordat het kabinet hadbesloten over de bijdrage met de hr.ms. Rotterdam, in de media hadgezegd dat Nederland "moreel verplicht" is mee te doen aan deVN-operatie Unmil.

"Ik heb me daar aan gestoord", zei De Hoop Scheffer. "Hijmoet zich bij zijn leest houden en ik ga ervan uit dat het nietweer gebeurt." Cammaert is door het ministerie van Defensie opzijn uitlatingen aangesproken.

Koenders maakte zich daarop boos opDe Hoop Scheffer. "Cammaert is een internationale ambtenaar dierechtstreeks onder VN-chef Kofi Annan werkt. U heeft helemaal nietsover hem te zeggen", zei hij tegen De Hoop Scheffer.