DEN HAAG - Het is een meerderheid van de Tweede Kamer nogsteeds niet precies duidelijk waar minister Remkes (BinnenlandseZaken) de beloofde 4000 extra politieagenten vandaan haalt. Ondanksverwoede pogingen van de bewindsman om het de Kamer voor terekenen, bleven de fracties van met name CDA, PvdA en LPFargwanend.

De regering heeft voor 2010 4000 extra politieagenten toegezegd.De grote vraag bij de behandeling van de politiebegroting maandagwas waar die belofte op is gebaseerd.

De CDA'er Algra verschilt met Remkes in elk geval nog van meningover de toestroom naar de politieopleidingen. Als die niet snelgroter wordt, haalt de bewindsman zijn doelstellingen niet,voorspelt het Kamerlid. Van Heemst (PvdA) en Eerdmans (LPF) hebbenhelemaal geen vertrouwen in de rekensommen van Remkes. Eerdmansvindt dat de rekenmachine van de bewindsman "het raam uit kan".Hij komt uit op een verschil van 2000, maar dat komt omdat Eerdmanspas begin dit jaar is gaan tellen en Remkes uitgaat van eind 2001.

Ziekteverzuim

Dat er meer blauw op straat komt, wilde de Kamer wel van Remkesaannemen. Agenten gaan zich namelijk minder met administratiebezighouden, het ziekteverzuim moet omlaag en de bewindsman gaatserieus werk maken met de inzet van overtollige militairen voorpolitietaken.

Hij gaat zich ook bezinnen op de kerntaken van de politie. Deafgelopen jaren zijn er naar zijn mening "nogal wat taken over deschutting gegooid", waardoor nu te vaak een beroep op de politiewordt gedaan. Remkes vroeg zich hardop af of de politie zich nogwel moet bezighouden met blikschade, gevonden voorwerpen en hulpbij vergeten huissleutels.

Vrees

Ook over de prestatiecontracten die hij met de korpsen heeftgemaakt, kon hij het grootste deel van de Kamer geruststellen.Aanvankelijk vreesde die de starheid van deze afspraken, waardoorpolitieagenten misschien wel bonnen zouden gaan uitschrijven om hunquotum te halen. Deze vrees is onterecht, vindt de bewindsman.

Samen met zijn collega Donner van Justitie zal hij bekijken of deafspraken "wel voldoende en in de goede richting sturen." Is datniet het geval, dan worden ze "natuurlijk gewoon" aangepast.

Ook het misverstand dat Remkes zou aansturen op een nationaalpolitiekorps, kon hij wegnemen. Hij had het afgelopen weekeindezo'n gecentraliseerde politie wel genoemd als optie, maarhandhaving van de huidige structuur is dat evenzeer. Bij eenevaluatie in 2005 zal hij in elk geval beide mogelijkhedenbekijken.

Hardere aanpak

Een meerderheid van in elk geval CDA, PvdA en LPF pleitte verdervoor een hardere aanpak van bedreiging en mishandeling vanpolitieagenten. Algra (CDA) wil voor dit soort zaken eenlik-op-stuk-beleid, en voorrang bij de rechter. Van Heemst (PvdA)wil dit breder trekken en ook laten gelden voor andererisicoberoepen, zoals tramcontroleurs.

Het idee van Rouvoet (ChristenUnie) om relatief lichtevergrijpen met heterdaad snel af te handelen, kreeg steun van degehele Kamer. Volgens Rouvoet levert zijn voorstel aan alle kantenvoordeel op: burgers zien meteen resultaat van hun tip en depolitie heeft minder werk aan een zaak naarmate er eerder wordtingegrepen. Bovendien heeft heterdaad een afschrikwekkend effect opbeginnende criminelen, waardoor de kans op herhaling kleiner wordt.