DEN HAAG - De VVD en SP willen opheldering van ministerVerdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie over haar standpuntover de 'zwarte' scholen. Aanleiding is de uitspraak van ministerVan der Hoeven van Onderwijs die meent dat de rijksoverheid geentaak heeft om etnische concentratie op scholen tegen te gaan. Hetis de VVD en de SP niet duidelijk waar Verdonk precies staat.

Dat bleek maandagavond tijdens het voortgezette overleg over denieuwe inburgeringswet. Verdonk heeft in het eerste debat vorigeweek wel aangegeven dat zij het beter vindt dat kinderen 'gemengd'naar school gaan. Hirsi Ali (VVD) en Kant (SP), die in deze kwestiesamen optrekken, waren blij met de mening van Verdonk enteleurgesteld in Van der Hoeven. Zij willen weten hoe dit alles inhet kabinet valt. Kant verwacht "strijd van Verdonk".

Hirsi Ali diende een motie in om de Wet op het onderwijstoezichtte wijzigen en middelen te ontwikkelen om scholen te corrigeren dieaanzetten tot intolerantie. De liberale zei nadrukkelijk te sprekennamens de VVD-fractie, toen zij werd gewezen op tegengeluiden vanhaar fractiegenoot Cornielje. De motie is vooralsnog ondertekenddoor de PvdA, SP en LPF, maar pas volgende week wordt erovergestemd.

Achterstand

De PvdA gaf ook aan dichter bij Verdonk te staan dan bij deonderwijsminister. "Teveel kinderen met een achterstand bij elkaaris niet goed", aldus PvdA'er Dijsselbloem. D66 diende eveneenseen motie in om de concentratie van achterstandskinderen tegen tegaan. Het voorstel komt erop neer dat scholen niet alleen maarallochtone achterstandskinderen mogen hebben, maar dat scholen ookniet enkel (witte) kinderen mogen hebben zonder achterstand.

D66-Tweede-Kamerlid Lambrechts gaf aan dat een voorstel van hetCDA bij haar eigen partij in het verkeerde keelgat is geschoten.Vorige week opperde het CDA om allochtone werknemers twee keer telaten testen als ze de WAO in zouden moeten. "De pot verwijt deketel dat-ie zwart ziet", aldus Lambrechts.