WILLEMSTAD - Minister de Graaf van Koninkrijksrelaties isniet tevreden over de resultaten van zijn werkbezoek aan deNederlandse Antillen. "We hebben zaken kunnen doen, maar nietvoldoende", aldus de minister na een afsluitende vergadering met hetAntilliaanse kabinet.

De Graaf wilde afspraken maken over onder meer hetontwikkelingsfonds, het solidariteitsfonds en armoedebestrijding,maar dat is niet gelukt. "De regering heeft vooral nog eendiscussie met zichzelf te voeren. Men is het onderling niet eens.Het duurt mij een beetje erg lang", vindt De Graaf.

Zo zette Nederland in februari zijn handtekening onder eenprotocol voor de oprichting van een ontwikkelingsfonds. Daarin zouper 1 januari 2004 het Nederlands ontwikkelingsgeld moeten wordengestort. Maar de uitvoering ligt ver achter op schema. "Dat gaanwe dus nu als Nederland doen", zegt De Graaf. "Als ik moet wachtenop allerlei bureaucratie hier, dan komt het te laat van de grond endat is doodzonde van het geld dat ten goede moet komen aan deAntilliaanse bevolking. Ik vind dat men onvoldoende kracht toont omnu door te zetten."

Ook heeft De Graaf weliswaar overeenstemming kunnen bereikenover de instelling van de voorgenomen Werkgroep Bestuurlijke enFinanciële Verhoudingen, maar zijn de personen die daarin plaatsmoeten nemen nog niet bekend. De samenstelling moet nu binnen eenweek worden afgerond.

Gelijkwaardigheid

Volgens vice-premier Errol Cova moet Nederland er echterrekening mee houden dat de tijden veranderd zijn. "Wij hebben DeGraaf duidelijk laten merken dat dit kabinet niet zo maar instemtmet wat Nederland wil. De Graaf heeft duidelijke boodschappengekregen tijdens zijn reis dat de relatie een relatie moet zijn vangelijkwaardigheid. Niet alles wordt meer voor zoete koekaangenomen."

Minister De Graaf reist zondag door voor een tweedaagswerkbezoek aan Aruba.