DEN HAAG - Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken enIntegratie is niet enthousiast over een voorstel van haar eigenpartij, de VVD, om islamitische scholen harder aan te pakken.

VVD-Tweede-Kamerlid Hirsi Ali wil voor deze thans 43 scholen de Wetop het onderwijstoezicht aanscherpen en de subsidie schrappen alsze de leerlingen aanzetten tot intolerantie jegens autochtonen,joden, vrouwen en homoseksuelen.

Vrijheid van godsdienst

Dat bleek maandag in de Tweede Kamer tijdens een debat over denieuwe inburgeringswet. De christelijke partijen vielen over de VVDheen, omdat het de vrijheid van godsdienst zou aantasten. De linkseoppositie vindt verder dat de VVD ten onrechte veel zwaarder aanzettegen moslimscholen dan tegen 'zwarte' scholen, waarop veelallochtone kinderen zitten.

Verdonk ging nauwelijks in op het voorstel van Hirsi Ali maarbenadrukte dat islamitische scholen hun eigen opvattingen mogenuitdragen zolang ze uitgaan van respect en begrip enonverdraagzaamheid tegengaan. Zij wil daarover best praten met deminister van Onderwijs.

Grondwet

Maar Verdonk is tegen een onderscheid in de bekostiging tussenscholen. Deze gelijkheid is geregeld in de grondwet. Ook voornieuwe scholen gelden dezelfde voorwaarden om een vergunning teverkrijgen en die zijn niet gebaseerd op religieuze grondslag.

Volgens Hirsi Ali valt een dergelijke wetswijziging binnen degrondwet. Ze erkende dat binnen haar fractie ook nog volop wordtgediscussieerd over dit onderwerp.

Rapport onderwijsinspectie

De andere fracties wezen op een recent rapport van deonderwijsinspectie dat het onderwijs op de islamitische scholenniet in strijd is met de basiswaarden van de Nederlandsesamenleving. Hirsi Ali raadde haar collega's aan het hele rapportte lezen en niet alleen de conclusies. Maar ook Verdonk verweeslater naar de relatief positieve conclusies in het rapport.

Verder kunnen migranten die straks verplicht eeninburgeringscursus moeten volgen maar die niet kunnen betalen,daarvoor mogelijk op voorwaarden een krediet afsluiten bij degemeente. Andere opties zijn een bonnensysteem of eenbeursstelsel. Verdonk denkt nog na over de mogelijkefinancieringsvormen.

Zij wil dat zowel nieuwkomers als alle oudkomers verplicht deNederlandse taal leren en daarin examen doen. De kosten daarvoor,naar schatting een paar duizend euro, moeten de betrokkenen zelfopbrengen. Er komt een 'gemaximeerde vergoeding' als mensen slagenvoor het examen maar Verdonk wilde niet zeggen hoeveel dat wordt.

Dure cursus

De PvdA, GroenLinks en de SP zijn er tegen dat veel, soms oude,migranten de plicht krijgen een cursus te volgen en daarvoor veelgeld te betalen. Ook het CDA vroeg zich af of daar variatie inmogelijk was.

Verdonk zegt de financiële problemen te zien, maarhoudt vast aan haar voornemen. "Als je iets belangrijk vindt, benje bereid daarvoor te betalen", aldus Verdonk. Als oudkomers niethoeven mee te doen, dan schrijf je ze volgens haar af terwijl zijvaak een belangrijke rol voor de jongere generaties zijn.

Ook houdt de liberale bewindsvrouw vast aan de sancties alsmigranten niet slagen voor hun inburgeringsexamen. Zij wil kortenop sociale uitkeringen. Hoe dat precies moet, onderzoekt ze nog.Maar Verdonk gaf aan dat hiertegen nog "geen onoverkoombarejuridische obstakels" zijn aangetroffen. Dat geldt ook voor debasistoets die nieuwkomers straks in het buitenland moetenafleggen.

Steun

CDA, VVD, D66 en LPF steunen de visie achter haar plannen. Delinkse oppositie en klein-rechts is positief over verplichteinburgering maar negatiever over de uitvoering. Ook vinden ze datde verantwoordelijkheid te eenzijdig wordt neergelegd bij deimmigranten.

Het overleg werd maandagavond afgebroken en gaat waarschijnlijkdinsdag weer verder.