NEW YORK - De Taliban, die twee jaar geleden werdenverdreven, hebben delen van Afghanistan weer in hun macht. Datheeft Jean-Marie Guéhenno, het hoofd vredesoperaties van deVerenigde Naties, vrijdag bevestigd. Hij sprak van "verontrustendesignalen" van een zwakker wordende centrale macht.

In een verslag aan de Veiligheidsraad zei hij ook dat dewederopbouw wel eens vijf keer zo veel kan gaan kosten als beraamd.De voortdurende onveiligheid vertraagt de wederopbouw, waardoor hetgrootste deel van het land nog een chaos is.

Guéhenno waarschuwt dat de multi-etnische regering, die isgeïnstalleerd na de internationale Afghanistan-conferentie in Bonnen het in 2001 verdreven regime van de Taliban vervangt, wordtbedreigd. "Er zijn verontrustende signalen die erop wijzen dat hetpolitieke akkoord dat het vormen van een regering ondanks deverschillen in persoonlijkheden heeft mogelijk gemaakt, verzwakt",zei hij.

De VN-functionaris zei verder dat de internationale gemeenschapnaar zijn mening de benodigde bedragen voor de wederopbouw heeftonderschat. De donorlanden hebben 4 miljard dollar steun in vijfjaar toegezegd. Mogelijk is wel 6 miljard per jaar nodig om hetland weer op de been te krijgen, vreest Guéhenno.