DEN HAAG - Het aantal dierproeven in Nederland is in 2002 metbijna 10.000 gestegen. In totaal zijn 724.025 dierproevengeregistreerd waarbij 702.994 proefdieren werden ingezet. Dat is,3 procent meer dan in 2001.

Dit blijkt uit het jaarverslag van de sectie dierproeven van deVoedsel en Waren Autoriteit (VWA), de vroegere Keuringsdienst vanWaren. In 2001 was het aantal dierproeven met 4 procent gedaald.Sinds 1978 was het aantal sterk gedaald, nu is er voor het eerstweer sprake van stijging.

Meer dan de helft (53 procent) van de dierproeven in 2002 isverricht voor wetenschappelijk onderzoek naar bijvoorbeeld deoorzaak en behandeling van ziekten bij de mens, zoals kanker enhart- en vaatziekten.

Kanker

Tweederde van het aantal dierproeven werd verricht op muizen enratten. Het aantal dierproeven op genetisch gemodificeerde muizenis flink gestegen ten opzichte van 2001 (45 procent). Het gaat danvooral om onderzoek dat zich richt op meer inzicht in kanker bij demens. Kippen en vissen zijn na de muizen en ratten de meestegebruikte proefdieren.

Voor onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling vangeneesmiddelen en andere medische of veterinaire producten is 39procent van het totaal aantal dierproeven gedaan. Verder werden deproeven vooral verricht om mogelijke schadelijkheid van stoffen teonderzoeken.

De VWA heeft vorig jaar 504 inspecties uitgevoerd, waarvanongeveer 40 procent onaangekondigd. Uit de inspecties bleek, dat inhet algemeen de voorschriften die direct verband houden met hetwelzijn van de proefdieren naar behoren werden nageleefd.

DeVoedsel en Waren Autoriteit onderzoekt en bewaakt de veiligheid vanvoedingsmiddelen en andere koopwaar. Naast de aloude Keuringsdienstvan Waren (KvW) valt de Rijksdienst voor de keuring van Vee enVlees (RVV) onder de VWA.