HILVERSUM - De Koninklijke Marechaussee is niet in staat eenanalyse te maken van de ruim 3800 reisdocumenten die jaarlijks doordeze organisatie in beslag worden genomen. Dat komt doordat ernauwelijks centrale registratie van deze papieren plaatsvindt. Demarechaussee kan daardoor de herkomst van de papieren, de manierwaarop ze vervalst zijn of de wijze waarop ze zijn ontvreemd nietonderzoeken.

Dat staat in het Rapport Identiteitsfraude en Documenten van deKoninklijke Mareachaussee dat in het bezit is vanactualiteitenrubriek NOVA. Uit het rapport, dat het programmawoensdagavond behandelde, blijkt dat er veel rammelt bij deverstrekking van paspoorten bij gemeenten omdat mensen die hetdocument zijn kwijtgeraakt zonder veel problemen een nieuwexemplaar krijgen.

Dertien keer aangifte

De marechaussee ontdekte dat de afgelopen jaren meer dan duizendmensen vier tot zes keer aangifte hebben gedaan omdat ze hunpaspoort kwijt waren. Een persoon heeft zelfs dertien keer aangiftevan diefstal van zijn paspoort gedaan.

"De indruk bestaat dat de gemeenten weinig voorwaarden stellenaan de afgifte van een nieuw paspoort", zo staat in het rapport."Ook de politie, waar aangifte wordt gedaan, reageert niet altijdeven adequaat... De aangever wordt veelal niet nagetrokken in desystemen."

Samenwerking

Ook de internationale samenwerking op het gebied vanfraudebestrijding is bij lange na niet optimaal. Zo wordenMarokkanen die met Nederlandse papieren illegaal via Spanje Europain proberen te komen wel bestraft en teruggestuurd. Maar de mensenin Nederland die hen de documenten hebben geleverd, worden nietvervolgd.

Ook zitten de diensten die zich bezighouden met het opsporen vanpaspoortfraude elkaar regelmatig in de weg bij hun werkzaamheden.Het gaat om de politie, de marechaussee, de Immigratie- enNaturalisatiedienst (IND), douane en justitie.

"Uit rapportagesblijkt dat elkaars taken niet goed bekend zijn of niet goedafgebakend", aldus de rapportage. "Ook is er hier en daaroverlapping. Bij verschillende instanties liggen nog partijendocumenten die vermoedelijk niet zijn geregistreerd."

Volgens de justitiewoordvoerder van de PvdA, Tweede Kamerlid A.Wolfsen, ontbreekt het aan politieke druk om de problemen aan tepakken omdat de bestrijding van fraude met reisdocumenten geenprioriteit heeft. Zijn partij gaat er bij de minister van Justitieop aandringen de problemen zo snel mogelijk op te lossen.