DEN HAAG - Premier Balkenende is ervan overtuigd dat het kabinet voldoende doet om te voorkomen dat kwetsbare groepen te hard getroffen worden door de bezuinigingen. De compensatiemaatregelen die het heeft aangekondigd voor chronisch zieken leiden "tot een gerechtvaardigde uitkomst", zei hij dinsdag bij de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer. "En anders is er altijd nog de bijzondere bijstand."

Balkenende ging niet in op het verzoek van diverse fracties, waaronder regeringspartij CDA, om extra compensatiemaatregelen toe te zeggen voor huishoudens die de dupe worden van het kabinetsbeleid. Hij herhaalde slechts de afspraak dat niemand er volgend jaar meer dan 1 procent in koopkracht op achteruit mag gaan.

Mocht blijken dat bepaalde groepen toch buiten de boot vallen, dan kan daar tijdens de behandeling van de begroting van Sociale Zaken in december verder over worden gepraat, aldus de premier.

Nauwelijks op achteruit

Balkenende zei verder dat door een afspraak in het najaarsakkoord dat vorige week met de sociale partners werd gesloten, de lagere inkomens er volgend jaar nauwelijks op achteruit gaan. Het gaat om de toezegging van het kabinet dat de ziekenfondspremies minder zullen stijgen dan eerder was aangekondigd. Het kabinet heeft hiervoor een bedrag van 200 miljoen euro uitgetrokken.

Balkenende herhaalde tijdens de algemene beschouwingen in de senaat dat de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet noodzakelijk zijn om de economie er weer bovenop te helpen. Ingrepen in het stelsel van sociale zekerheid zijn nodig om dit op termijn betaalbaar te houden. De tijd van "pappen en nathouden" is volgens de premier voorbij.

Koningschap

Het kabinet voelt niets voor de instelling van een staatscommissie die zou moeten adviseren over de toekomst van de monarchie, zoals de SP had voorgesteld. Volgens Balkenende zou van het benoemen van zo'n commissie de suggestie uitgaan dat er iets moet veranderen bij de invulling van het koningschap. Voor het kabinet hoeft dat niet.

Drugsbeleid

Ook aan een suggestie van GroenLinks om een parlementair onderzoek in te stellen naar het drugsbeleid heeft het kabinet geen behoefte. Volgens GroenLinks kunnen politie, justitie en rechterlijke macht de drugscriminaliteit nauwelijks nog aan en zouden harddrugs net als softdrugs verkocht kunnen worden in speciale winkels. Volgens de premier heeft slechts 5 procent van de strafzaken rechtstreeks met drugs te maken.