HILVERSUM - LPF-leider Herben wil dat penningmeester R. Bothvan zijn partij zich zo snel mogelijk terugtrekt uit hetpartijbestuur. Volgens hem moet Both de gelegenheid krijgen zich teverdedigen tegen beschuldigingen dat hij als priv-persoon allerleiopenstaande rekeningen heeft en achtervolgd wordt doorschuldeisers.

"De LPF mag hier geen schade van ondervinden", zeiHerben maandag in het tv-programma TweeVandaag dat de financilehandel en wandel van Both blootlegde.Herben voegde er aan toe dat wat hem betreft de overige tweebestuursleden ook kunnen vertrekken, zodat de partij, na hetrecente vertrek van voorzitter Maas en bestuurslid Hammerstein, meteen ander bestuur een nieuwe start kan maken.

Herben benadrukte dat Both geen greep in de partijkas heeftgedaan, maar dat de reputatie van de pennigmeester te veel intwijfel is getrokken. Volgens de tv-uitzending zou zakenman Both op augustus 2001 door een Antilliaanse rechter op Curaçaoveroordeeld zijn tot het betalen van een boete van 986.000 dollaraan een plaatselijke ondernemer, omdat hij contractbreuk hadgepleegd bij de aankoop van een stuk grond.

Daarnaast heeft Bothook in Nederland een aantal openstaande rekeningen die hij weigertte betalen. Zo staat er volgens TweeVandaag bij de Rabobank nog eenschuld open van meer dan 1 miljoen dollar.

"De situatie is onhoudbaar", zei Herben maandag. In eentelefoongesprek heeft Both volgens Herben al te kennen gegeven tewillen opstappen. Both bevestigde zijn bereidheid maandagavond inhet tv-programma Barend & Van Dorp. Wel zei hij teleurgesteld tezijn in Herben omdat die zonder zich goed te informeren al eenoordeel klaar heeft. In reactie op de beschuldigingen wees Botherop dat het om oude zaken gaat, waar de LPF niets mee te makenheeft.