DEN HAAG - Minister Kamp van Defensie heeft maandag in deeerste ronde van het debat over de bezuinigingen geen duimbreedwillen toegeven aan de wensen van de Tweede Kamer. Als deNederlandse krijgsmacht nog mee wil tellen in de wereld, dan moetde Kamer niet gaan morrelen aan de keuzes die hij heeft gemaakt,was de boodschap.

Kamp moet binnen het Defensiebedrijf de komende jaren voor meerdan 700 miljoen euro bezuinigen en ombuigen. Om dat te bereikenheeft de VVD'er gekozen voor ingrijpende maatregelen. Het gaatdaarbij om onder andere de opheffing van deOrion-verkenningstoestellen en sluiting van een aantal militairebases, zoals het marinevliegkamp Valkenburg, de luchtmachtbasisTwenthe en de legerbasis Seedorf in Duitsland.

Kamp hield de Kamer voor dat hij kiest voor een expeditionairleger dat effectief in het buitenland kan worden ingezet. Vanwegede ingrijpende bezuinigingen is de ruimte om wezensvreemde takenuit te voeren miniem. Defensie kan zich evenmin permitterenfaciliteiten aan te houden om werkgelegenheid in stand te houden,stelde Kamp.

Geen geld

De wens van een meerderheid van de Kamer om het vliegkampValkenburg nog enige tijd open te houden en na te gaan of de Orionsniet samen met Duitsland in de lucht kunnen worden gehouden, weeshij van de hand. Defensie heeft daar geen geld meer voor. Als deKamer de Orions wil en Valkenburg open wil houden, moet zij zelfmaar aangeven waar het geld vandaan moet komen, aldus debewindsman.

Hetzelfde argument kreeg VVD-woordvoerder Van Baalen te horen,die wilde weten of Seedorf niet toch met Duitse steun kon wordenopengehouden. Seedorf past niet meer in de strategie van Kamp engaat dus dicht evenals de vliegbasis Twenthe.

Maar ook de eis van een ruime meerderheid van de Kamer om af tezien van de aanschaf van lange-afstands Tomahawk-kruisvluchtwapensvoor vier hypermoderne LCF-fregatten, legde Kamp naast zich neer.

Tekorten

CDA, PvdA, GroenLinks, SP en D66 willen niet dat Nederland eendergelijke nieuwe taakspecialisatie op zich neemt. Maar Kamp vindtdat Nederland ook hier een bijdrage moet leveren aan de tekortenbij de NAVO en de Europese Unie. Ook al betekent dit dat Nederlandzich schaart onder de exclusieve groep van grote mogendheden diebij een conflict de eerste klappen kunnen uitdelen.

In het verlengde van de discussie over de bezuinigingen op demarine, wenste Kamp ook niet in te gaan op het voorstel twee extraM-fregatten af te stoten en te vervangen door vier korvetten, diebeter uit de voeten kunnen in de kustwateren. Met de M-fregattenbehoudt Nederland het vermogen om bij een escalatie van eenconflict een hogere versnelling te kiezen, was zijn weerwoord.

Ook de poging van een groot deel van de Kamer om de topstructuurvan de krijgsmacht te wijzigen liep schipbreuk. De aansturing vande krijgsmacht "is de verantwoordelijkheid van Defensie, niet vande Tweede Kamer," kregen de fractiewoordvoerders te horen.

Zelfs de Kamerbrede wens om de bezuinigingen op de veteranen inte slikken vond geen genade in de ogen van deDefensie-bewindslieden. Volgens staatssecretaris Van der Knaapheeft hij geen keus en moeten de subsidies voor hetveteraneninstituut en de militaire tehuizen verdwijnen.