DEN HAAG - Het had een voorbeeld van politieke vernieuwingmoeten worden: Paul Rosenmöller, net opgestapt als leider vanGroenLinks, als minister in een kabinet van CDA en PvdA. Binnen dePvdA-top werd er nauwelijks een week na de verkiezingen van 22januari "serieus over gediscussieerd".

Dat schrijft voormaligGroenLinks-fractievoorzitter Paul Rosenmöller in het boek 'Eenmooie hondenbaan', zijn politieke memoires over veertien jaarTweede-Kamerlidmaatschap.

In het boek schrijft hij dat "verschillende betrouwbarebronnen" hem kort na zijn vertrek uit de politiek eind januarivertelden dat er tijdens de CDA-PvdA-formatie "binnen de PvdAserieus gediscussieerd was over de mogelijkheid mij in dat kabinet,mocht het er komen, een ministerspost aan te bieden". Tijdens depresentatie van het boek in de Tweede Kamer ontkende PvdA-KamerlidVan Nieuwenhoven maandag niet dat hierover binnen haar partij isgesproken.

De PvdA zou dit hebben overwogen om - zo denkt Rosenmöller -"GroenLinks indirect te binden om op die manier het brede,braakliggende, linkse veld te verkleinen". Rosenmöller zou hetministerschap in een CDA-PvdA-kabinet overigens niet hebbenaanvaard. "Politieke vernieuwing kan ook doorslaan dacht ik. Netweg en dan voor een andere club weer terug. Dat kan niet waar zijnnatuurlijk. Dan had men beter eerder kunnen komen."

JSF

De oud-GroenLinks-leider komt in zijn boek met nog een nieuwtjeover de collega's van de PvdA. Zo stelt hij over de val van hettweede kabinet-Kok in april 2002 dat het kabinet drie dagen eerderaftrad om zo een voor de PvdA vervelende stemming over de JointStrike Fighter (JSF) naar de achtergrond te verbannen.

De sociaal-democraten waren intern verdeeld over dit Amerikaansegevechtsvliegtuig. De PvdA had in het kabinet ingestemd metdeelname aan de verdere ontwikkeling van het toestel enfractievoorzitter Melkert steunde die lijn. Maar een meerderheidvan de Tweede-Kamerfractie was onder aanvoering van woordvoerderTimmermans tegen.

De stemming zou plaatshebben op 16 april, een kleine week na hetNIOD-rapport over Srebrenica. Maar de ministers De Grave (VVD,Defensie) en Pronk (PvdA, VROM) hadden in de dagen na hetNIOD-rapport al gehint op aftreden. Het kabinet had echterafgesproken er niet eerder dan vrijdag 19 april weer over tepraten.

Op maandag 15 april werd premier Kok duidelijk dat de val vanzijn kabinet niet meer te vermijden was. Die avond werd in heelkleine PvdA-kring besloten JSF en Srebrenica te koppelen, zo zegtRosenmöller in zijn boek.

Minder aandacht

"Op dat moment werd van de nood een relatieve deugd gemaakt.Als het kabinet namelijk de volgende dag reeds, tegen de eerdereafspraken in, zijn ontslag had ingediend, zou de stemming over deJSF-motie veel minder gewicht en aandacht krijgen. De PvdA-top hadhaar knopen geteld. De PvdA kon tegen de aanschaf van de JSFstemmen, omdat de stemming plaatsvond in de schaduw van het ontslagdat Kok namens zijn kabinet diezelfde dag bij de koningin zouindienen."