GEERTRUIDENBERG - Een kleine duizend nabestaanden, collega's,medewerkers van Essent en hulpverleners hebben donderdagavond eenherdenkingsbijeenkomst in de Amercentrale in Geertruidenbergbijgewoond. Die werd gehouden ter nagedachtenis aan deonderhoudsmedewerkers die zijn omgekomen bij het ongeval in decentrale op 28 september.

Bij werkzaamheden aan de binnenkant van de stoomketel vanEenheid 9 stortte toen een 65 meter hoge steiger in elkaar. Vijfvan de acht mannen die in de ketel aan het werk waren, kwamendaarbij om het leven; drie Rotterdammers van Turkse afkomst en tweeAmerikanen.

Onder de aanwezigen donderdagavond waren de consul-generaal vande Verenigde Staten, mevrouw M. Bond, een vertegenwoordiger van deTurkse ambassade, plaatsvervangend commissaris van de koningin inNoord-Brabant, gedeputeerde P. Rüpp, vertegenwoordigers van degemeente Rotterdam en de gemeenten die aan de reddingsoperatiehebben meegewerkt.

Tijdens de stemmige bijeenkomst voerden de voorzitter van deraad van bestuur van Essent, M. Boersma, burgemeester M. Meijer vanGeertruidenberg en Th. van den Broek, brandweercommandant van hetkorps Geertruidenberg het woord. De laatste sprak namens dehulpverleners die na het ongeluk actief zijn geweest. Ook dealgemeen directeur van CMI Energy Services, de hoofdaannemer dieverantwoordelijk was voor de revisie van de stoomketel, en dedirecteur van steigerbouwbedrijf Hertel spraken de genodigden toe.

Onderzoek

De toespraken werden op grote schermen in het Engels en Turksvertaald voor de buitenlandse aanwezigen. Alle sprekers uitten hundiepe verslagenheid en medeleven met de nabestaanden. Boersmastelde verder dat het nu lopende onderzoek moet uitwijzen of ervoor Essent lessen te trekken zijn en er wellicht maatregelen tenemen zijn die een dergelijk ongeluk in de toekomst kunnenvoorkomen.

Ook burgemeester Meijer refereerde aan het onderzoek."Laat ik de hoop uitspreken dat grondig onderzoek ook deduidelijkheid oplevert waar we allen zo vurig naar verlangen."

Na elke toespraak staken de sprekers een kaars aan. Debijeenkomst werd muzikaal opgeluisterd door de Oratorium VerenigingCantate Corde uit Raamsdonk. Aan het eind van de bijeenkomst gingende genodigden in een lange stille tocht naar de plaats waar hetongeval plaatsvond. Daar kregen zij de gelegenheid bloemen teleggen bij een plaquette met de namen van de vijf omgekomen mannen.

Gezien de verschillende culturele achtergronden van de slachtoffershadden de gemeente Geertruidenberg en Essent ervoor gekozen geenreligieuze inhoud aan de bijeenkomst te geven.