LA PAZ/DEN HAAG - Het ziet ernaar uit dat de Nederlandsetoeristen die zich momenteel in de Boliviaanse stad La Paz bevindenvoorlopig nog niet naar huis kunnen. Donderdagmiddag werd bekenddat het eerstvolgende vliegtuig mogelijk pas dinsdag gaat. Intussenwordt de sfeer in de stad steeds grimmiger en wordt het voedselschaarser, schetste de Maastrichtenaar M. van den Eertweghdonderdag de situatie vanuit La Paz.

Het ziet ernaar uit dat deNederlandse toeristen die zich momenteel in de Boliviaanse stad LaPaz bevinden, voorlopig nog niet naar huis kunnen. Donderdagmiddagwerd bekend dat het eerstvolgende vliegtuig mogelijk pas dinsdaggaat.Intussen wordt de sfeer in de stad steeds grimmiger en wordt hetvoedsel schaarser, schetste de Maastrichtenaar M. van den Eertweghdonderdag de situatie vanuit La Paz.

Vele duizenden arbeiders en (coca)boeren betogen in Bolivia alweken tegen de sociale misstanden in het arme land. Directeaanleiding voor de woede was het inmiddels opgeschorte plan omaardgas via het weinig geliefde buurland Chili naar de VerenigdeStaten te exporteren. De baten daarvan komen volgens tegenstandersnauwelijks ten goede aan de bevolking, van wie het overgrote deelin armoede leeft.

Aftreden

Donderdag vertrokken tienduizenden Bolivianen voor een mars naarhet centrum van La Paz om het aftreden van president GonzaloSánchez de Lozada te eisen. Het is de grootste demonstratie inweken. Volgens schattingen zijn er ongeveer 50.000 mensen op debeen.

Bovendien stijgt het aantal mensen dat in hongerstaking gaat uitprotest tegen het aanblijven van de president. Volgens deBoliviaanse journaliste Ana María Romero gaat het alleen in La Pazal om 300 personen.

Sánchez de Lozada ziet intussen zijn politieke steun afkalven.De vice-president heeft zijn steun aan de president opgezegd enverscheidene ministers zijn opgestapt. Donderdag gingen nog eenstwee onderministers weg.

Van den Eertwegh zit intussen al sinds het weekeinde samen metzijn zus en haar vriend vast in een hotel in La Paz. Ze zoudendinsdag naar Nederland vliegen. Toen bleek dat de luchthaven wegensde onlusten was gesloten, verplaatsten ze hun vlucht naar vrijdag.Donderdagmiddag hoorden ze dat ze mogelijk pas dinsdag naar huiskunnen.

Geweerschoten

Het hotel waar de Nederlanders verblijven ligt vlakbij hetplein waaraan de regeringsgebouwen staan. "We zijn daar vanochtendeven gaan kijken, toen was het nog relatief rustig. Op het pleinverzamelden zich allemaal demonstranten. Ze zeggen dat het vandaagkan losbarsten, want er zijn mijnwerkers op weg naar de stad metdynamiet", vertelde Van den Eertwegh. "We horen constantgeweerschoten, maar ook wel eens iets dat heftiger klinkt."

Tot nu toe was het hotel van de toeristen relatief veilig, maarde Nederlanders sluiten niet uit dat de betogers straks ook naarhun straat trekken. "De Verenigde Staten staan nu achter deBoliviaanse regering. We hopen niet dat de demonstranten hun woededaardoor straks ook op ons gaan richten. We zijn blank en je zietnatuurlijk niet meteen dat we uit Nederland komen."

In het hotel proberen de twintig toeristen, onder wie nog drieNederlanders, de tijd door te komen. Het eten wordt schaarser. "Wekrijgen nu nog droge rijst en pasta." De toeristen bellen veel metambassades en komen de deur niet of nauwelijks uit. "Ze raden onsaan binnen te blijven en ze zeggen dat ze met andere ambassades aanhet vergaderen zijn", aldus Van den Eertwegh. "Ze zouden werkenaan een evacuatieplan, maar vinden het nu nog niet noodzakelijk omdat uit te voeren. Maar als ze wachten tot de situatielevensbedreigend wordt, is het te laat."

Laconiek

Van den Eertwegh noemt de berichtgeving over Bolivia door hetNederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken nogal laconiek. "Zezeggen dat het allemaal wel meevalt. Maar wat als het straks echtlosbreekt?"

Het ministerie zei donderdagmiddag dat in EU-verband wordtgesproken om de toeristen uit La Paz weg te krijgen. Op dit momentzitten er naar schatting 122 Nederlanders in de stad, onder wie 43toeristen. Vooral die laatste groep moet volgens een woordvoersterzo snel mogelijk uit het gebied worden gehaald. Op welke termijndat gaat lukken, kon ze niet zeggen. Brazilië en Peru hebben al weltoeristen geëvacueerd.