AMSTERDAM - De overgrote meerderheid van de Nederlandserechters en aanklagers (90 procent) vindt dat veroordeelden inprincipe hun hele straf moeten uitzitten. Nu is het zo dat iemandvrijkomt, nadat tweederde van zijn straf erop zit.

De ondervraagde rechters en aanklagers vinden wel dat eenveroordeelde een vervroegde invrijheidsstelling zou moeten kunnenverdienen. Verder meent ruim de helft van deze groep magistratendat er meer strafmogelijkheden moeten komen tussen twintig jaar enlevenslang.

Dit blijkt uit een enquête die het opinieblad Vrij Nederlandhield onder de leden van de rechterlijke macht. De resultatenwerden maandag gepresenteerd tijdens de jaarvergadering van deNederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) in Amersfoort enworden deze week gepubliceerd in Vrij Nederland.

Bijna de helft,dat wil zeggen bijna vijfhonderd rechters en aanklagers aangeslotenbij de NVvR, deden aan het onderzoek mee.

Drugszaken

Onlangs brandde binnen de magistratuur een discussie los rondhet aantal drugszaken binnen het strafrecht. Uit de enquête blijktdat 81 procent meent dat drugszaken te veel tijd opslokken.Tweederde vindt dat sofdrugs uit het strafrecht moeten wordengehaald en bijna een kwart meent dat ook harddrugs moeten wordengelegaliseerd.

Minister Donner van Justitie is het met de overgrote meerderheidvan de rechterlijke macht eens dat iemand niet automatischvervroegd zou moeten worden vrijgelaten, maar dat hij dat moetverdienen. Om dit probleem aan te pakken, is een wetswijziging invoorbereiding.

Verder deelt de minister niet de opvatting van veel rechters enaanklagers dat drugszaken het strafrecht verstoppen. "In debestrijding van de harddrugs is de belasting van de rechter niethet grootste probleem", aldus Donner. Hij herhaalde nogmaals zijnstandpunt dat Nederland wat dit betreft in de pas dient te lopenmet andere landen.

Verharding

De enquête maakt volgens Vrij Nederland verder duidelijk dat destaande en zittende magistratuur niet voor een verharding van derechtspraak zijn. Zo vindt bijna driekwart van de ondervraagden dater niet te laag wordt gestraft in Nederland. Bijna de helft van henis tegen het plaatsen van twee gedetineerden op één cel en vindtbijna 80 procent dat jongeren vanaf 16 jaar volgens hetminderjarigenrecht moeten worden berecht, ook al staan zij terechtvoor moord of doodslag.

Over de toekomst zijn de ondervraagden gematigd positief. Zodenkt bijna de helft dat terrorisme beter zal worden bestreden,maar ziet 26 procent van de rechterlijke macht de veiligheid van deburgers teruglopen en denkt 65 procent dat de privacybeschermingvan mensen verslechtert.

Ook heeft Vrij Nederland net als tijdens een soortgelijkeenquête in 1991, de rechters en aanklagers gevraagd naar hunpolitieke voorkeur. Gebleken is dat deze voorkeur de afgelopenjaren naar links is opgeschoven.

Was in 1991 D66 de grootste partij (39 procent), nu is dat dePvdA met 29 procent. De sociaal-democraten hadden in '91 eenaanhang van 19 procent, D66 scoort nu 17 procent. Verder isopmerkelijk dat de voorkeur voor CDA geslonken van 17 naar 12procent en GroenLinks een opmars heeft doorgemaakt van 4 naar 12procent.