DEN HAAG - De VVD wil af van positieve discriminatie van vrouwen en etnische minderheden. Volgens het liberale Kamerlid Luchtenveld is het niet meer nodig dat er voorrangsbeleid wordt gevoerd voor deze groepen. Hij zal dat maandag naar voren brengen bij een overleg over de Algemene wet gelijke behandeling in de Tweede Kamer. Hij komt ook met een wijzigingsvoorstel.

Volgens de VVD moeten burgers worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. Daarin past positieve discriminatie of positieve actie niet. Die kan zelfs contraproductief en stigmatiserend werken, vindt de VVD.

Volgens de liberalen kon positieve actie in het verleden wel een nuttige bijdrage leveren aan het wegwerken van achterstanden bij minderheidsgroepen, maar in deze tijd bestaat het gevaar dat een voorrangspositie door andere bevolkingsgroepen niet meer als rechtvaardig en zelfs als discriminerend wordt ervaren.

De VVD wil een uitzondering maken voor gehandicapten en chronisch zieken. Voor hen is een afwijkende behandeling wel op zijn plaats als die nodig is om een meer gelijkwaardige positie te verwerven met niet-gehandicapte burgers.

CDA-Kamerlid Cörüz zegt in een reactie geen aanleiding te zien om met positieve actie te stoppen. “Het gaat er niet om bepaalde groepen voor te trekken, maar om ze gelijke kansen te bieden.”

Cörüz vermoedt dat het pleidooi van de VVD is ingegeven door de krappe arbeidsmarkt. “Bij een ruime arbeidsmarkt is er geen probleem.” Bovendien vindt hij het niet consequent dat Luchtenveld een uitzondering wil maken voor gehandicapten en chronisch zieken. ”Is dat dan niet stigmatiserend?”