TILBURG - PvdA-leider Bos heeft zijn partijgenoten zaterdagopgeroepen "constructief mee te denken" over een door debevolking gekozen burgemeester. In het verkiezingsprogramma van dePvdA staat dat de burgemeester door de gemeenteraad gekozen moetworden, maar volgens Bos zijn er goede argumenten om van datstandpunt af te stappen.

Bos zei dat in een toespraak voor lokale PvdA-bestuurders inTilburg. Hij reageerde op een wetsvoorstel dat minister De Graafvan Bestuurlijke Vernieuwing een week geleden presenteerde om tekomen tot een rechtstreeks gekozen burgemeester in 2006.

Volgens Bos kan de PvdA beter meedoen aan de discussie over hetwetsvoorstel dan aan haar voorkeur voor een door de raad gekozenburgemeester blijven vasthouden. "De trein loopt: plaatsen we onsbuiten de discussie of spelen we een rol?"

Weinig invloed

Maar Bos heeft wel scherpe kritiek op het plan van deD66-minister. Hij spreekt zelfs van "een fopburgemeester".Volgens de PvdA-leider heeft de burgemeester in het plan van DeGraaf te weinig invloed. Ook is de relatie tussen burgemeester enwethouders en gemeenteraad niet goed geregeld.

Bos vindt dat het kiezen van een burgemeester alleen zin heeftals die een eigen takenpakket en budget heeft, waarop hij door dekiezer afgerekend kan worden. Anders is de verkiezing volgens hem"een wassen neus".

Ook vindt hij dat de gemeenteraad zo nodig de burgemeester wegmoet kunnen sturen en omgekeerd. In het voorstel van De Graafmoeten burgemeester en raad gewoon met elkaar verder tot devolgende verkiezingen, ook als er grote onderlinge wrijvingen zijn.De wethouders worden volgens Bos in het voorstel van De Graaf teveel gereduceerd tot medewerkers van de burgemeester. Bovendienhebben de wethouders in het wetsvoorstel twee bazen: deburgemeester en de gemeenteraad. Dat kan volgens Bos nooit goedgaan.

Financiering

De PvdA-leider pleit er voor bij burgemeesterverkiezingen ookgoede afspraken te maken over de financiering van de campagne. Hijis bang dat kapitaalkrachtige kandidaten anders een voorsprongkrijgen.

Ondanks de kritiek bood Bos De Graaf zaterdag zijn steun aan bijhet realiseren van het wetvsoorstel. Hij wees er op dat daarvooreen grondwetswijziging nodig is. Die kan er alleen komen als dePvdA voorstemt.