DEN HAAG - Alle zittende burgemeesters worden in maart 2006ontslagen. Minister De Graaf (Bestuurlijke vernieuwing) wil dat danin alle 489 gemeenten een gekozen burgemeester aantreedt. Deverkiezingen daarvoor zouden dan moeten samenvallen met degemeenteraadsverkiezingen. Aftredende burgemeesters moeten zichherkiesbaar stellen als ze hun post willen behouden.

In een notitie waarover het kabinet zich vrijdag buigt, schrijftDe Graaf dat de gekozen burgemeester vervolgens meer bevoegdhedenmoet hebben dan de huidige benoemde burgervaders. Zo moet deburgemeester vanaf maart 2006 optreden als een 'lokaleregeringsleider' die zelf wethouders voordraagt en hun takenpakketvaststelt. Ook draagt hij de verantwoordelijkheid voor hetambtelijke apparaat.

In het nieuwe systeem wil De Graaf dat burgemeesters voor vierjaar aan het bewind zijn. Nu is dat nog zes jaar.In het regeerakkoord hadden CDA, VVD en D66 al afgesproken dater een gekozen burgemeester moest komen. De VVD, nog niet zo langvoorstander van een gekozen burgemeester, wil in ieder geval dat deeerste burger een stevig pakket krijgt.

De nieuwe voorstellen vanDe Graaf komen ook voor in een recent VVD-rapport over de gekozenburgemeester, meldt VVD-Tweede-Kamerlid Van Beek donderdagavond.

Vraagtekens

De burgemeesters zelf reageren in eerste instantie met veelvraagtekens op het voorstel van De Graaf. "Je haalt veel overhoop.Maar wat schiet de lokale democratie hier mee op?", vraagt deHaarlemse burgemeester Pop zich af. Hij is voorzitter van hetNederlands Genootschap van Burgemeesters.

Pop waarschuwt voor een schijnvertoning. De meeste burgemeesterszijn er tegen dat ze voortaan worden gekozen. Een minderheid isvoor, mits de burgemeester echt een machtige positie krijgt. In hetvoorstel van De Graaf is daar echter geen sprake van, aldus Pop. Zomag de burgemeester wel wethouders voordragen, maar de gemeenteraadbenoemt ze.

De continuïteit van het plaatselijke bestuur loopt volgens Popgevaar. In maart 2006 zullen niet alleen de burgemeesters, maar ookde wethouders verdwijnen. "En er komen veel mensen op straat testaan."