DEN HAAG - Maatschappelijke organisaties en instellingenhebben maandag met verbazing en woede gereageerd op het besluit vanminister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) omper 1 januari 2004 130 subsidies te schrappen. Bijna eenderde vande driehonderd gesubsidieerde instellingen verliest zijn toelage.Bestaande subsidies gaan allemaal 10 procent omlaag.

De maatregel moet bijna 130 miljoen euro opleveren. Nu geeft hetministerie van VWS in totaal 470 miljoen euro aan subsidies uit. Degetroffen organisaties ontvangen nog twee jaar een afbouwtoelage,daarna is het afgelopen met de overheidsbijdrage.

Volgens Hoogervorst is de bezuiniging nodig om aansluiting tekrijgen met de prioriteiten van zijn ministerie. In de toekomstmoeten subsidies gericht zijn op onder meer het vergaren van kennisen de participatie van gehandicapten en vrijwilligers.

Doodsteek

Het Joods Maatschappelijk Werk meent dat de subsidiestop dedoodsteek is voor de hulp aan joodse oorlogsgetroffenen, zeidirecteur H. Vuijsje. De bijdrage van 1,8 miljoen euro is ruim dehelft van het totale budget van de instelling.

Scouting Nederland noemt de maatregel om de 1 miljoen aantoelage te schrappen, een 'driedubbele wurggreep'. Het KoninklijkGenootschap voor Fysiotherapie spreekt van 4 miljoen aankwaliteitsverlies. De Nederlandse Jeugdgroep vreest voor het eindevan het jeugd- en jongerenvrijwilligerswerk.

De Schorer Stichting, die opkomt voor emancipatie vanhomoseksuelen, verwacht te moeten sluiten. Hetzelfde geldt voor delandelijke koepel van Speeltuinen in Nederland, de NUSO.

Onacceptabel

Het Rode Kruis vindt de beslissing onacceptabel. Devrijwilligersorganisatie voor zieken, gehandicapten en ouderenverliest 400.000 euro. De Orde van Medisch Specialisten is verbaasdover de bezuinigingsmaatregel. De orde verliest 3,4 miljoen aansubsidie, terwijl de instelling in de rijksbegroting nog alsbeleidsinstrument voor kwaliteit en zorgvernieuwing werd genoemd.

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)is vooral ernstig teleurgesteld. De KNOV verliest een bedrag van,6 miljoen euro, de helft van de begroting. De Federatie Opvangdenkt dat de korting op haar subsidie zal leiden tot meer overlastop straat en toename van de kleine criminaliteit.

Coalitiepartij CDA steunt de bezuinigingsmaatregel.Tweede-Kamerlid Buijs zei dat er "op het moment sprake is van eenwildgroei aan subsidies". Volgens hem is het subsidiebeleidversnipperd en zal de maatregel voor meer samenhang zorgen. Dechristen-democraten zijn wel blij dat gemeenten en provincies nietworden gekort.

SP-Kamerlid Kant vindt dat met de maatregel het cement uit desamenleving wordt gehaald. Verder meent ze dat vrijwilligerswerk'om zeep wordt geholpen'.

Onbegrijpelijk

De ChristenUnie vindt de ingrepen in vooral het jeugdwerkonbegrijpelijk. Volgens fractievoorzitter Rouvoet krijgt hetkabinet op een dag de rekening gepresenteerd.