DEN HAAG - De Tweede Kamer vindt dat het kabinet moet garanderen dat er volop voeding beschikbaar is waaraan niet genetisch is gesleuteld. Het kabinet wil de vrijheid van keuze vooral overlaten aan de markt. "Als er bij het publiek geen vraag naar gentechvrij voedsel is, zal de overheid die niet tot stand brengen", zei minister Brinkhorst (Landbouw) maandag tijdens het debat over biotechnologie.

Van gentechvrije staatsplantages wil Brinkhorst niets weten. Hij beperkt zich tot steun aan onder meer de biologische varkenshouderij. De minister is niet bang dat alternatieven door goedkope genetisch gemodificeerde producten feitelijk uit de markt worden geprijsd. Maar de Tweede Kamer vindt dat de regering verantwoordelijk is om een daadwerkelijke keuzevrijheid te bieden.

Het feit dat voor het Kamerdebat liefst vijf ministers moesten opdraven, geeft de complexiteit van het onderwerp aan. Biotechnologie vindt toepassingen in natuur en milieu, maar ook op veel terreinen van de gezondheidszorg. Producten van de biotechnologie liggen in elke supermarkt. Een meerderheid van de Tweede Kamer volgt in grote lijnen het voorzichtige beleid voorwaarts dat het kabinet voorstaat.

Toch vinden de regeringspartijen PvdA en D66 dat dat standpunt onvoldoende onderbouwd is. ,,Het heeft de diepgang van het spoorwegboekje'', schamperde Feenstra (PvdA). Alleen de VVD steunt zonder enig voorbehoud de nota's over biotechnologie van het kabinet. Het CDA vindt dat het kabinet zich te vrijblijvend opstelt en wil ethische vragen centraal stellen. ,,De struisvogelpolitiek van het kabinet leidt alleen tot ad hocbeleid en incidentenmanagement'', aldus CDA-Kamerlid Ross.

GroenLinks

GroenLinks meent dat het kabinet zich al te zeer laat leiden door economische motieven en ziet grote praktische en principiële bezwaren in een verdere ontwikkeling. Zo lang niet duidelijk is wat de effecten op lange termijn zijn, geldt voor woordvoerster Halsema ,,nee-tenzij''. Ook SP vindt dat er nog veel te weinig bekend is over de risico's. Om principiële redenen zijn de ChristenUnie en SGP tegen het menselijk ingrijpen in genetische processen.

Een ruime meederheid van de deelnemers aan het publieke debat (Commissie-Terlouw) vindt dat Nederland onder strenge voorwaarden mag doorgaan met de toepassing van gentechnologie in voedsel. Wel blijven Nederlanders argwanend ten opzichte van geknutsel aan voedsel.