VOORBURG - Het kerkbezoek in Nederland is de afgelopen jaren verder afgenomen. Ging elf jaar geleden nog 23 procent van de volwassenen ten minste één keer per maand naar de kerk, in 2008 was dat nog 19 procent.

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral de Nederlands Hervormde Kerk die in 2004 opging in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), heeft de laatste jaren aanhang verloren.

Rekende in 1999 nog 14 procent zich tot deze gezindte, in 2008 voelt nog maar 10 procent zich tot deze stroming aangetrokken. Het aandeel gereformeerden daalde de afgelopen elf jaar van 7 naar 4 procent.

Het CBS heeft geen uitsplitsing gemaakt naar de gereformeerden die zich in 2004 bij de PKN hebben aangesloten, en de aanhangers van behoudende groeperingen als de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en de Gereformeerde gemeenten in Nederland en Noord-Amerika.

Islamieten

Groei zit er wel in het aantal islamieten in Nederland, van 3 naar 4 procent, zo becijferde het CBS. Die toename wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van het aantal niet-westerse allochtonen.

De onderzoekers bij het CBS noemen het opvallend dat de kerkelijkheid in de sterk stedelijke gebieden tussen 1999 en 2008 licht is toegenomen, terwijl die in alle overige gebieden afneemt.

Gereformeerden

Gereformeerden zijn de meest regelmatige kerkgangers. Van hen gaat 63 procent geregeld naar de kerk. Bijna de helft gaat minimaal een keer per week.

Van de mensen die zich rekenen tot de PKN-stroming gaat ook 63 procent regelmatig naar het godshuis, terwijl van alle stromingen de katholieken het minst frequent naar de kerk gaan: 23 procent gaat regelmatig.

Binnen de islamitische gemeenschap maakt ruim een derde een vaste gang naar de moskee. ''De helft gaat zelden of nooit'', aldus het CBS.

Platteland

De afname van het regelmatige kerkbezoek is vooral sterk op het platteland. De meeste allochtonen zijn te vinden in Zuid- en Noord-Holland, gevolgd door Flevoland.

Limburg en Noord-Brabant blijven de provincies waar velen zich katholiek blijven noemen, terwijl de meeste mensen die zich hervormd voelen, in Drenthe, Overijssel en Gelderland wonen. De gereformeerde aanhang woont vooral in Drenthe, Flevoland en Zeeland.

Vrouwen

Het zijn vooral vrouwen die zich rekenen tot een kerkgenootschap of levensbeschouwelijke groepering.

Van de vrouwen is in 2008 63 procent kerkelijk, van de mannen 58 procent. Zij gaan ook regelmatiger naar de kerk: 21 procent tegenover 18 procent van de mannen.