UTRECHT - Nederland moet zich voorbereiden op meer en anderezorgvoorzieningen voor ouderen. Dit stelt directeur M. Rompa vanArcares, branche-organisatie verpleging en verzorging, maandag bijde aankondiging van een investeringsplan wonen en zorg.

"De babyboomers worden ouder en mensen nemen geen genoegen meermet het traditionele verpleeg- en verzorgingshuis", aldus Rompa."De oudere van nu wil een ruime woning met voorzieningen en zorgbinnen handbereik. De zorg en de gebouwen moeten flexibeler enmultifunctioneler, zodat aanpassing aan trends mogelijk is."

Het plan van Arcares voorziet onder meer in het opheffen vanalle 22.000 plaatsen in meerbedskamers per 2010. Ook wil deorganisatie 20.000 tijdelijke verpleegplaatsen in de vorm vanzorgunits dementie, die meer privacy en huiselijkheid bieden danverouderde verpleeghuizen. Van de plaatsen in de verzorgingshuizenwil Arcares de helft (50.000 eenheden) vervangen door modernewoonzorgcomplexen of woonzorgzones met multifunctioneledienstencentra.

Randvoorwaarden

De branche-organisatie stelt een aantal randvoorwaarden voor deuitvoering van het investeringsplan. Zo dienen gemeenten wonen+zorgprioriteit te geven bij ruimtelijke ordening en grondbeleid enmoeten partijen per regio een masterplan maken. Zorgaanbiedersmoeten ruimte krijgen om zich als maatschappelijk ondernemer tekunnen gedragen. Ook dient er meer ruimte te komen voor mengvormenvan publiek en privaat gefinancierde zorg, met stimulansen opbelastinggebied om als zorgafnemer zelf meer bij te dragen.

Omdat het om een mengvorm gaat tussen het aanpassen vanbestaande gebouwen en nieuwbouw kunnen de kosten binnen de perkenblijven, aldus Rompa. Daarnaast hoeft niet alles in een keer, maarkunnen de aanpassingen in clusters worden uitgevoerd of injarenplannen. Bovendien kan realisering van het plan wordenaangepast aan de conjunctuur. In goede economische tijden kan ermeer worden gedaan en tijdens laagconjunctuur kan gas wordenteruggenomen.