JERUZALEM/RAMALLAH - Het Israëlische kabinet gaat"in principe" akkoord met de uitzetting van de Palestijnse leiderArafat. Concrete stappen om hem het land uit te zetten, wordenechter nu nog niet ondernomen. De regering van premier Sharon gaathet leger vragen een plan op te stellen voor als het moment daaris.

Het Israëlische veiligheidskabinet kwam in spoedzitting bijeenom de uitzetting van Arafat te overwegen en andere maatregelen nade twee Palestijnse zelfmoordaanslagen eerder deze week. Steedsmeer ministers scharen zich achter de verbanning van Arafat. Zijbeschuldigen hem van tegenwerking van het vredesproces en hetsteunen van aanslagen.

Obstakel

In een kabinetsverklaring wordt Arafat een "obstakel" genoemdop de weg naar vrede. "Israël zal stappen nemen om dat obstakelweg te halen." Volgens een regeringsbron hebben de strijdkrachtenhet groene licht om Arafat uit te zetten op een moment dat geschiktwordt geacht.

De Verenigde Staten verzetten zich overigens tegen de uitwijzingvan Arafat. De regering-Sharon zou wegens druk uit Washington nietzijn overgegaan tot directe verbanning van Arafat. Eerder op de dagnoemde de Egyptische president Mubarak zo'n voornemen nog een"monumentale vergissing".

Arafat reageerde uitdagend op de verhalen over zijn uitzetting."Dit is mijn vaderland. Dit is terra sancta. Niemand kan me eruitgooien", zei hij tegen verslaggevers in Ramallah. "Ze kunnenme vermoorden. Ze hebben bommen", voegde hij eraan toe. Hij zei dePalestijnse gebieden "beslist niet" te zullen verlaten. Arafatkeerde in de zomer van 1994 terug uit Tunis naar de Palestijnsegebieden na het tekenen van de Oslo-akkoorden.

Hoge prijs

Verscheidene Palestijnse functionarissen waarschuwden voor een"ernstige destabilisatie" in de regio als Arafat in ballingschapwordt gedwongen. "Israël zal daarvoor een hoge prijs betalen",aldus Nabil Abu Rudeina, een belangrijke adviseur van dePalestijnse president.

Arafat stond eerder donderdag nog een deel van zijn macht binnenhet Palestijnse leiderschap af aan een nieuw te vormen NationaleVeiligheidsraad. Alle acht Palestijnse veiligheidsdiensten, die nuvoor een belangrijk deel onder Arafat vallen, zullen in de raadworden verenigd. De nieuwe premier Qurei, Arafat zelf en enkeleministers krijgen zitting in de raad.

Hervormingen binnen de Palestijnse Autoriteit vormen een eis uitde zogeheten 'routekaart', het door de VS, Rusland, EU en VNopgestelde vredesplan. Vooral de Verenigde Staten eisen explicietdat Arafat zijn macht over de veiligheidsdiensten opgeeft enoverdraagt aan de premier. De komst van een veiligheidsraad komt nudeels tegemoet aan die eis. Wie voorzitter wordt van de raad is nogniet bekend.

Onenigheid

Met de raad lijkt er in elk geval een voorlopig einde te zijngekomen aan een slepende interne machtstrijd binnen de Palestijnsebestuurlijke top. Mahmoud Abbas nam afgelopen weekeinde ontslag alspremier wegens de onenigheid met Arafat over de controle op deveiligheidsdiensten.

Onduidelijk bleef donderdag overigens de samenstelling van hetnieuwe Palestijnse kabinet. Qurei, die woensdag de post van eersteminister aanvaardde, had de presentatie van de regeerploeg voordonderdag aangekondigd. Nu zal die waarschijnlijk pas zondagplaatshebben.

Een van de problemen was donderdag dat niet alleparlementsleden naar Ramallah konden reizen wegens de strikteIsraëlische veiligheidsmaatregelen. Volgens Israëlische enPalestijnse bronnen is er nog onenigheid over de grootte van deregeerploeg en over de personele samenstelling ervan.

Eenheden van het Israëlische leger lieten zich niets gelegenliggen aan de interne Palestijnse perikelen. Ze namen donderdag,voorafgaand aan het kabinetsberaad in Jeruzalem, verscheideneposities in bij het hoofdkwartier van Arafat in Ramallah. Volgensde Palestijnse minister Ziad Abu Amr hebben Israëlische militairenonder meer de zevende verdieping bezet van het ministerie vanCultuur, vlakbij het gebouwencomplex waar Arafat zit.

Arafat zit al sinds eind 2001 nagenoeg vast in zijn deelsgehavende hoofdkwartier in Ramallah. Arafat mag het complex welverlaten, maar hij is bang dat hij er niet meer kan terugkeren.