RAMALLAH - Ahmed Qurei, die volgens Palestijnsebronnen in principe heeft toegestemd de nieuwe Palestijnse premierte zijn, vindt dat Israël zijn 'vijandige' beleid ten opzichte vande Palestijnen en van president Arafat drastisch moet wijzigen. Totdie tijd heeft het in de ogen van de huidige parlementsvoorzittereigenlijk geen zin een nieuwe regering te vormen.

Qurei volgt zeerwaarschijnlijk eerste minister Abbas op, die na een verlorenmachtstrijd met Arafat opstapte.

Volgens de Israëlische krant Haaretz heeft Qurei duidelijkgemaakt dat het vredesproces alleen weer op de rails komt als deinternationale gemeenschap, en dan vooral de Verenigde Staten en deEuropese Unie, druk uitoefenen op de joodse staat. "Ik wil geencontroleposten meer zien, geen liquidaties van Palestijnen, geenverwoesting van Palestijnse huizen", aldus Qurei maandagavond kortvoor een bezoek aan Arafat in Ramallah.

Toekomst

De als gematigd geldende Qurei zou pas formeel willenbekendmaken dat hij bereid is premier te worden, als deinternationale gemeenschap en Israël duidelijk maken dat ertoekomst is voor het vredesproces. Waarnemers zeggen dat Qurei wilvoorkomen dat hij net als Abbas na een korte tijd weer zijn biezenmoet pakken. Bovendien wil hij nadrukkelijk Arafat weer in beeldbrengen als een niet te omzeilen Palestijnse leider.

"Qurei is een man die gelooft in vrede met Israël en daar alveel voor heeft gedaan", zo liet een woordvoerster vanEU-buitenlandcoördinator Solana maandagavond alvast weten. Solanazelf zei zondagavond al dat de EU Qurei 'accepteert' als opvolgervan Abbas. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Fischer vindtdat de EU nu een grotere rol in het Midden-Oosten moet gaan spelen.

Macht en autoriteit

Washington heeft al eerder gezegd dat het vredesplan, de'routekaart', nog altijd uitgangspunt is van het Amerikaansebeleid. De terughoudende woordvoerder van het Witte Huis McClellantekende wel aan dat een nieuwe Palestijnse premier wel de "machten autoriteit" moet krijgen om op te treden tegen Palestijnseextremisten.

Israël gaat overigens gewoon door met de liquidatie vanextremisten, totdat de Palestijnse Autoriteit zelf actie tegen henonderneemt, zo zei een Israëlische regeringsfunctionarismaandagavond. Hij vergezelt de Israëlische premier Sharon tijdensdiens bezoek aan India. Sharon arriveerde maandag in New Delhi metin zijn gevolg van 150 man een groot aantal zakenlieden enwapenhandelaren.

Qurei tekende intussen nadrukkelijk aan dat zowel Sharon alsBush zal moeten accepteren dat Arafat de gekozen Palestijnse leideris. Voor Israël en de VS is Arafat evenwel geen gesprekspartnermeer, voor de EU wel. De Palestijnse president zit al sinds einddecember 2001 nagenoeg vast in zijn hoofdkwartier in Ramallah.Arafat mag het deels gehavende complex wel verlaten, maar hij isbang dat hij er niet meer kan terugkeren. De afgelopen dagen isbovendien de Israëlische roep om een ballingschap van Arafattoegenomen.

Strategische keuze

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Shalom stelde datIsraël Qurei eerst eens wil beoordelen op zijn daden. "We moeteneerst zien dat hij de strategische keuze maakt om het terrorisme tebestrijden en het pad van de vrede te bewandelen." Shalom heeftzich afgelopen weekeinde samen met andere bewindslieden voorstandergetoond van een snel Israëlisch besluit over de vraag of Arafatverbannen moet worden.

Minister van Volksgezondheid Naveh ziet niets in Qurei. Hij zietgeen enkele hervatting van de dialoog met Israël, omdat Arafatachter de rug van Qurei alle touwtjes in handen heeft. Dat is voorde joodse staat niet te accepteren, zo maakte hij duidelijk.