ROTTERDAM - Binnen het college van Rotterdam wordtverschillend gedacht over maatregelen die een einde moeten makenaan de concentratie van kansarmen in sommige stadswijken. LeefbaarRotterdam (LR) en het CDA steggelden vrijdag nog over de invalshoekbij de aanpak.

M. Pastors, wethouder namens Leefbaar Rotterdam, wil eenallochtonenstop. Collega-wethouder J. van der Tak (CDA) denkt deproblemen beter te kunnen aanpakken door de sociaal-economischepositie van mensen als uitgangspunt te nemen.

Pastors vindt dat problemen bij de naam moeten worden genoemd."Het gaat niet om een selectie op huidskleur. Je moet kijken naarde taalachterstand die nieuwkomers hebben, hun inkomen en of ze inde criminaliteit zitten. Ja, dan heb je het vaak overallochtonen."

Onbespreekbaar

Van der Tak en zijn fractie vinden een vreemdelingenstoponbespreekbaar. "Je gaat niet zeggen: Jij bent, Turk, Marokkaan ofzwart, jij mag hier niet wonen." Fractievoorzitter L. Geluk vindtdat de woningbouwcorporaties het voortouw moeten nemen om debevolkingssamenstelling in een wijk evenwichtiger te krijgen. "Eenovermaat aan kansarmen in een wijk zet de leefbaarheid van die wijkonder druk."

Het CDA meldt op zijn website ook te denken aan "het instellenvan quota van het aantal kansarmen in een buurt en zorgvuldigplaatsingsbeleid van mensen in buurten, om te voorkomen datbepaalde blokken te eenzijdig worden samengesteld".

Pastors vindt het belangrijk dat de aanpak van het probleem,waardoor zijn partij de sympathie won van veel kiezers, serieuswordt besproken. "Het maakt niet uit hoe je het noemt. Als we hethebben over kansarm en het woord allochtoon weglaten, weet iedereendat het toch over allochtonen gaat."

Rotterdam staat stil

De LR-wethouder deed vrijdag in het Rotterdams Dagblad eenberoep op de landelijke politiek. "In Den Haag moeten ze beseffendat Rotterdam het zo niet rooit. Rotterdam zit niet meer in delift. Rotterdam staat stil. Erger nog, Rotterdam zit aan degrond."

Leefbaar Rotterdam zette in augustus de door Fortuyn ingezettekoers voort door vragen over wijken die worstelen met eenopeenstapeling van problemen neer te leggen bij het college.Leefbaar stelde: "Wij willen geen getto's. Wij willen geen zwartescholen. Wij willen geen wijken waarin integratie onmogelijk wordtomdat er meer allochtonen dan autochtonen wonen. Wij willen geengrote concentraties allochtonen omdat zij een bovengemiddeldehoeveelheid onderwijsachterstand, integratieproblemen,criminaliteit en werkloosheid met zich meebrengen."

De discussie in Rotterdam is deze zomer in gang gezet doorPvdA'er D. Schrijer, dagelijks bestuurder in de deelgemeenteCharlois. Hij vroeg zich af hoeveel kansarme nieuwkomers de stadRotterdam nog kon hebben en stelde dat de begeleiding van denieuwelingen beter moet.

Concrete maatregelen

Hoewel eigenlijk alle partijen vinden dat de draagkracht vansommige wijken wordt overschreden, zijn concrete maatregelenvoorlopig niet te verwachten. Tot oktober, bij de debatten over debegroting voor 2004, lanceren de partijen hun suggesties. Het is deverwachting dat het college de vragen van Leefbaar Rotterdam overeen allochtonenstop dinsdag beantwoordt.