DEN HAAG - De invoering van een nieuw WAO-stelsel op 1 januari 2006 levert in 2007 een bezuiniging op van 700 miljoen euro. Dat blijkt uit een vertrouwelijk concept van de zogenoemde Sociale Nota van minister De Geus van Sociale Zaken, dat op Prinsjesdag verschijnt.

De bewindsman streeft naar een daling van de instroom van het aantal volledig duurzaam arbeidsongeschikten met 40 procent tot .000 per jaar. De totale instroom, inclusief gedeeltelijk arbeidsongeschikten, zou beperkt moeten blijven tot 60.000 (92.000 in 2002). De CDA-bewindsman heeft de WAO op nummer één gezet in zijn rijtje met vijf beleidsprioriteiten.

Vanaf 2006 krijgen alleen volledig arbeidsongeschikten nog een WAO-uitkering, Gedeeltelijk arbeidsongeschikten moeten met een aanvulling op hun loon aan het werk blijven. De verplichte loondoorbetaling voor werkgevers wordt verlengd van één tot twee jaar. In het tweede ziektejaar mogen werknemers niet meer verdienen dan 70 procent van hun loon, anders zijn ze niet welkom in de WAO.

De Geus wil de reïntegratie van mensen die in de WAO zitten stimuleren door strenger te keuren. Het percentage WAO'ers dat na intensieve begeleiding uitstroomt naar een reguliere baan moet met een kwart omhoog. WAO'ers jonger dan 45 jaar ondergaan al vanaf 1 juli volgend jaar een herkeuring.

Om de hoge kosten die gepaard gaan met de vergrijzing op te kunnen vangen, wil De Geus dat mensen langer doorwerken. De snel oplopende werkloosheid ten spijt wil hij de arbeidsparticipatie van ouderen (55-64 jaar) verhogen van 37 procent nu naar 40 procent in en 50 procent in 2020.

Om dat te bereiken maakt de minister VUT- en prepensioenregelingen onaantrekkelijk. Dat levert een bezuiniging op van 1,25 miljard in 2007. Ook moeten werkgevers meebetalen aan de WW-uitkering van mensen die ze na de leeftijd van 57,5 jaar ontslaan en wordt de sollicitatieplicht voor deze groep heringevoerd. Dat levert 120 miljoen besparing op de WW-lasten op.

Het schrappen van de vervolguitkering WW, een maatregel die het kabinet eerder al officieel bekend heeft gemaakt, brengt 500 miljoen euro in het laatje.

Iedereen krijgt de komende jaren een krappere beurs “vanwege de lage economische groei, de oplopende pensioenpremies en de oplopende kosten van de gezondheidszorg”. In 2004 gaat iedereen er tussen de 0 en 1 procent op achteruit. Zonder concreet te worden, meldt De Geus dat de “regering oog heeft voor de positie van kwetsbare groepen”.

Het aantal werklozen zal oplopen tot 530.000 in 2004. In de WW en bijstand zullen in totaal 770.000 mensen zitten. De werkgelegenheid zal volgend jaar verder dalen met driekwart procent.

De Geus benadrukt het grote belang van loonmatiging om de economie er bovenop te helpen. Hij zal de drempel waar boven de koppeling van de uitkeringen aan de lonen in de marktsector losgelaten mag worden, fors verlagen. De bewindsman kan in de toekomst ontkoppelen als tegenover elke honderd werkenden meer dan zeventig inactieven staan. Nu ligt dat op 82,6. Hij verwacht dat dat er in 2004 72,5 zullen zijn, waarmee dus de weg wordt geplaveid voor ontkoppeling.