DEN HAAG - In West- en Noord-Nederland zijn nu nog tien zwakke plekken in veenkades. Volgens de Unie van Waterschappen woensdag is nergens de stabiliteit van deze kades in het geding en zijn intussen overal maatregelen getroffen om eventuele doorbraken of verschuivingen, zoals in Wilnis, te voorkomen.

De regionale waterschappen zetten hun visuele dijkinpsecties voorlopig voort. Zodra scheuren of vervormingen worden gezien, nemen de waterschappen maatregelen. De overkoepelende unie zal deze week de inventarisatie van zwakke veendijken aan de regering overhandigen.

Locaties

De zwakke dijken betreffen al eerder bekendgeworden locaties in Friesland, Groningen, Noord-Holland, langs de Amstel bij Nes aan de Amstel en de beheergebieden van de hoogheemraadschappen Delfland en Schieland.

Van 1965 tot 1993 had een grootschalig onderzoek plaats naar de veiligheid van de zogenaamde boezemkades. Ruim 1700 kilometer kades werd daarbij onderzocht met als resultaat dat 81 procent veilig was. Bij de overige 19 procent was voor 10 procent een verbeterprogramma opgezet.

Volgens de Unie van Waterschappen ontbreekt op dit moment een landelijk overzicht van alle verbeteringen aan regionale waterkeringen. De unie wil in overleg met haar leden een nieuw overzicht samenstellen.