AMSTERDAM - Nederland schiet tekort in de bescherming vanslachtoffers van mensenhandel. De speciale regeling die hiervoor isontworpen, toont teveel tekortkomingen en wordt bovendien niet goeduitgevoerd. Slachtoffers, vaak vrouwen, komen dan toch niet in degelegenheid om aangifte te doen.

Dat stelt het Clara Wichmann Instituut maandag voorafgaand aaneen overleg deze week in de Tweede Kamer over mensenhandel. Hetlandelijk expertisecentrum voor vrouw en recht pleit voor eenonderzoek naar de uitvoering van de zogeheten B9-regeling.

Dieregeling houdt in dat slachtoffers die aangifte doen vanmensenhandel een tijdelijk verblijfsvergunning krijgen, in iedergeval voor de duur van het strafrechtelijk proces.

Maar het blijkt dat deze regeling niet wordt toegepast opslachtoffers die aangifte willen doen maar Nederland zijnbinnengekomen via de asielprocedure. Volgens het Clara WichmannInstituut vallen zij ten onrechte buiten de regeling. Ook krijgenmensen die aangifte van mensenhandel doen, niet altijd automatischeen tijdelijke verblijfsvergunning terwijl dat wel zou moeten.

Verder vindt het instituut dat mensen die onder de B9-regelingvallen, ook moeten kunnen werken zoals in België en de VerenigdeStaten wel mogelijk is.