WAGENINGEN/ROTTERDAM - Kroonprins Willem-Alexander heeftmaandag gewaarschuwd dat er in extreme situaties onherroepelijkproblemen met het water ontstaan, als er niets verandert.Tientallen jaren zijn er grote ingrepen in het waterbeheer gepleegdom de landbouw of de stedelijke ontwikkeling vooruit te helpen.

De kroonprins, die bij de opening van het academisch jaar vanWageningen Universiteit en Researchcentrum sprak, pleitte voor meerzoetwaterbergingsgebieden en voor het terugleggen van beken in hunnatuurlijke ligging en vergroting van het areaal natte graslanden.Water- en natuurbeheerders staan de komende jaren voor een groteopgave, aldus de kroonprins, die gespecialiseerd is inwatermanagement.

Onoverzichtelijke verdeling

P. van Rooy, waterbeheerdeskundige van het Rathenau Instituut inDen Haag, wees maandag op de onoverzichtelijke verdeling van detaken op het gebied van waterbeheer. Nederland is hetdichtstbevolkte land in Europa, maar het waterbeheerbeleid isvolgens hem al 750 jaar onveranderd gebleven.

De problemen van de afgelopen tijd met het water zijn geenincidenten meer, maar vloeien voort uit het veranderend klimaat.Het wordt tijd dat de politiek zich hiermee gaat bezighouden.

De situatie bij de doorgebroken kade van een tussenboezem van deRotte bij Rotterdam is volgens het Hoogheemraadschap Schielandstabiel. Zondagmiddag verzakte de kade over een lengte van veertigtot vijftig meter ongeveer 70 tot 80 centimeter diep. Het schapvoert extra inspecties uit.

Onderzoek

Geo Delft begint dinsdag met een onderzoek naar de oorzaak vande verzakking. Bekeken wordt of er noodvoorzieningen moeten komen.De politie is gevraagd om strenger te controleren op de maximaleverkeersbelasting van de dijken.

Inmiddels zijn er dammen in de tussenboezem van de Rottegeplaatst. In een brief die huis aan huis is verspreid, meldt hethoogheemraadschap de bewoners van de nabijgelegen wijk NieuwTerbregge dat zij zich geen zorgen hoeven te maken over verdereescalatie.

Diepe scheuren

Langs de Noordkade in Pijnacker heeft het HoogheemraadschapDelfland uit voorzorg een hulpkade aangelegd. Er is volgens eenmedewerker van het schap geen sprake van verzakking. De Noordkade,een veendijk, vertoont sinds vorige week diepe scheuren. Ook deVlaardingsekade in Schipluiden, die op enkele plaatsen isafgekalfd, krijgt extra aandacht.

Het waterschap Boarn en Klif inJoure heeft twee op veendijken gelegen fietspaden in de dorpenGersloot en Goïngarijp afgesloten wegens scheurtjes in de dijken.In Wilnis is maandag begonnen met het inlaten van water in dewestelijke ringvaart. Bewoners van huizen en woonboten die nog nietwaren vrijgegegeven, kregen van de gemeente De Ronde Venen te horendat hun huizen en woonboten voorlopig nog niet geschikt voorbewoning zijn.

De Unie van Waterschappen overlegt met Geo Delft overuitbreiding van de inspecties van de dijken. Dat gebeurt nu met hetblote oog. Dat is overigens geen verouderde methode, aldus G.Beetstra van Geo Delft, maar er kan niet worden gezien wat er in degrond gebeurt.

Het onderzoek, dat uit dit overleg voortvloeit, zaldoor Geo Delft in opdracht van en in nauwe samenwerking met dewaterschappen worden uitgevoerd.