ENSCHEDE - Door de hevige brand bij bandenfabrikantVredestein in Enschede is het Twentekanaal zwaar verontreinigd. Datis zondag gebleken uit monsters die eerder door Rijkswaterstaatwaren genomen. Met het vele bluswater zijn giftige stoffen vanafhet fabrieksterrein in het kanaal terechtgekomen.

De verontreiniging heeft zich, ondanks maatregelen vanRijkswaterstaat, inmiddels verspreid over een groter gebied van hetTwentekanaal (bovenstrooms van de sluis bij Hengelo). De instantieraadt dan ook iedereen ten sterkste af water uit het kanaal tehalen, te gaan zwemmen of vissen. Om verdere verspreiding van devervuiling te voorkomen, blijft de sluis bij Hengelo gesloten.Daardoor is er voor nog onbepaalde tijd geen scheepvaartverkeermogelijk.

De brand brak vrijdagavond rond 20.45 uur uit in hetgrondstoffenmagazijn van de fabriek. De brandweer van denabijgelegen luchthaven Twente trok een schuimgordijn op om tevoorkomen dat het vuur naar de productiehal zou overslaan. Enkelehonderden personeelsleden van Vredestein werden geëvacueerd.Volgens brandweer en politie is dat aan de hand van gereedliggendedraaiboeken "probleemloos verlopen". Een brandweerman liep lichtebrandwonden op.

Schermen in het kanaal

Direct na de brand plaatste Rijkswaterstaat schermen in hetTwentekanaal om te voorkomen dat het vuil, waaronder naastverontreinigde stoffen ook gestold rubber en olie, zich niet verderkon verspreiden. Waterbedrijf Vitens stopte meteen na het uitbrekenvan de brand met het innemen van water uit het kanaal.

Dedrinkwatervoorziening voor Enschede komt volgens Rijkswaterstaatvoorlopig niet in gevaar. Ook het waterschap Regge en Dinkelonttrekt geen water meer uit het kanaal. Rijkswaterstaat hoopt dathet Twentekanaal binnen nu en zes weken weer schoon is.

Roetneerslag

Zaterdag werd bekend dat de roet die door de brand neerkwam inde Enschedese wijk Twekkelerveld niet schadelijk is voor devolksgezondheid en dat de hoeveelheid roetneerslag meeviel. Degemeente verzocht eerder bewoners in de wijk dringend geen groenteen fruit uit de moestuin te eten en kinderen niet in zandbakken telaten spelen. De GGD en de gemeente adviseerden vrijdagavond decirca 5000 bewoners van Twekkelerveld al deuren en ramen dicht tehouden.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De directiebegint maandag het overleg met verzekeraars over de schade.Directeur J. Mos kon zondagavond nog geen schatting van de geledenschade doen.

Zaterdagmiddag werd het sein brand meester gegeven. Debedrijfsbrandweer hield zondagavond de asresten van het 500vierkante meter grote magazijn nog vochtig. De synthetische rubbersdie er lagen opgeslagen zijn nog verhit. Volgens Mos zijn er geenzichtbaar smeulende resten meer. "Niettemin willen we voorkomendat er resten van stoffen in de lucht komen", zei hij.

Schoonmaken

De bedrijfsbrandweer blijft in elk geval de komende 24 uurparaat. Mos verwacht dat Vredestein in de loop van de week weervolledig in bedrijf zal zijn. "We zullen maandag nog geenproductie draaien omdat er eerst moet worden schoongemaakt. Wemoeten kijken of de machines nog werken, want die zijn nat gewordenvan het bluswater. Het personeel zal maandag voltallig aanwezigzijn", verzekerde de directeur.

De economische gevolgen voor Vredestein kon Mos nog moeilijkoverzien. "We hebben een aardig grote productieachterstandopgelopen. De winterbandproductie draaide op volle toeren. Ditweekeinde zijn enkele grondstoffenleveranciers benaderd om ons snelte bevoorraden. Met extra inspanning de komende weken moeten weproberen de productieachterstand in te halen."