RAMALLAH/JERUZALEM - De Palestijnse Autoriteit heeftopdracht gegeven tot verscheidene acties tegen militantePalestijnen van de Hamas en de Islamitische Jihad. Volgens deinterneteditie van de krant Haaretz heeft de Palestijnse ministervan Veiligheidszaken Dahlan onder meer besloten tot het inzamelenvan wapens in de Gazastrook en tot sluiting van tunnels tussen deGazastrook en Egypte.

Volgens Palestijnse bronnen zijn veiligheidsagenten zaterdag aldirect aan het werk gegaan. Drie tunnels nabij Rafah, aan de grensmet Egypte, zijn gesloten. De doorgangen werden gebruikt voor desmokkel van wapens en ook drugs. De Palestijnse politie heeft ookdiverse arrestaties verricht.

Dahlan heeft ook maatregelen aangekondigd om te voorkomen dat ervanuit de Gazastrook nog raketten afgevuurd kunnen worden opIsraëlische doelen.

Haaretz berichtte ook dat president Arafat nog niet bereid iszijn zeggenschap over een deel van de Palestijnseveiligheidsdiensten af te staan aan Dahlan. Daarom had dePalestijnse premier Abbas nadrukkelijk gevraagd.

Kandidaat

Arafat heeft zaterdag Nasser Yousef naar voren geschoven alskandidaat voor de post van minister van Binnenlandse Zaken. Dezevertrouweling van de Palestijnse leider zou de leiding moetenkrijgen over de nu versnipperde veiligheidsdiensten, die niet ondereen centraal commando staan. De ministerspost van BinnenlandseZaken is sinds het aantreden van Abbas in april nog vacant, na eenstrijd tussen Abbas en Arafat over de zeggenschap over deveiligheidsdiensten.

Abbas nam uiteindelijk de post van minister van BinnenlandseZaken op zich en hij schoof de verantwoordelijkheid voorveiligheidszaken door naar zijn vertrouweling Dahlan. Die werdformeel minister van staat belast met veiligheidszaken.

Arafat, die toch al schoorvoetend had ingestemd met de komst vaneen premier in het Palestijnse bestuur, had juist eerder de doorAbbas voorgestelde benoeming van Dahlan als minister vanBinnenlandse Zaken tegengehouden, tot woede van de premier. Volgensde interneteditie van de krant Haaretz hebben Abbas en Dahlan methun aftreden gedreigd als Yousef minister wordt.