GOUDA - Het Hoogheemraadschap Rijnland laat sinds woensdagavond verzilt water uit de Hollandse IJssel het gebied binnenstromen. Op die manier blijft het waterpeil op een acceptabel niveau, zodat waterkeringen en funderingen van gebouwen zo min mogelijk te lijden hebben van een gebrek aan water. Dat maakte Rijnland donderdag bekend.

Het zoutige water is slecht voor (landbouw)gewassen, maar de schade die zou ontstaan als dijken en funderingen droog komen te staan, is veel groter en bovendien onherstelbaar. Dijken worden bij droogte poreus en de houten funderingen van vooral oudere gebouwen kunnen gaan rotten.

In veengebieden, bijvoorbeeld rond Gouda, gebeurt dat laatste vooral doordat de bodem bij vochtgebrek inklinkt. De houten palen komen dan droog te staan. Rijnland omvat grofweg het gebied tussen Amsterdam, Leiden en Rotterdam.

Het verzilte water komt ver landinwaarts doordat het peil van de rivieren heel laag is. De kracht van het zoete water is daardoor te klein om het verzilte water terug te dringen. Hoe lang de inlaat van schadelijk water duurt, kon Rijnland nog niet zeggen. Dat is afhankelijk van het weer en de hoeveelheid beschikbaar zoet water uit onder meer het Amsterdam-Rijnkanaal.

Door de aanwezigheid van een hoge concentratie chloride in het oppervlaktewater kunnen gewassen daarmee niet meer beregend worden. Dat heeft gevolgen voor de landbouw en voor bedrijven als boomkwekerijen. Ook de glastuinbouw is zeer kwetsbaar, maar de verwachting is dat het nog ongeveer een week duurt voor het kassengebied van het Westland te maken krijgt met te veel zouten.

”Het is natuurlijk niet goed, maar we hebben begrip voor de situatie”, zegt directeur G. van den Berg van de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. “Het gaat om een belangenafweging”, erkent hij.

Hij hoopt dat de effecten van de inlaat van het zoute water goed worden onderzocht. Met voortvarendheid moet volgens hem de discussie over het waterbeheer op gang komen. Zuidhollands Landschap pleit ervoor de waterhuishouding van natuurgebieden te scheiden van die van woongebieden. Zo'n scheiding is al opgenomen in het herinrichtingsplan van de Krimpenerwaard en in verschillende waterstructuurplannen die bij de provincie liggen.