BILTHOVEN - Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu(RIVM) verwacht dit weekeinde weinig veranderingen in desmogniveaus. In het oosten en zuidoosten van het land bestaatwederom kans op overschrijding van de EU-alarmdrempel (240microgram per kubieke meter) voor smog. Wel blijft de gemiddeldeconcentratie van ozon zaterdagmiddag waarschijnlijk iets lager danvrijdag.

Overschrijding van de alarmdrempel treedt in het algemeen aanhet eind van de middag of begin van de avond op. Vanaf woensdag iser in bepaalde regio's in de middag- en avonduren al sprake vanozonwaardes boven de 240 microgram per kubieke meter. Het RIVMverwacht dat de luchtkwaliteit de komende dagen niet zal verbeterenen er sprake zal blijven van matige tot ernstige smog.

Ozonconcentraties vanaf 180 microgram per kubieke meter kunnenproblemen opleveren bij mensen die zich inspannen in debuitenlucht, cara-patiënten of mensen die gevoelig voor ozon zijn.De klachten variëren van irritatie aan de ogen, neus en keel totluchtwegirritaties, benauwdheid, hoest en hoofdpijn. Het RIVMadviseert mensen in de middag- en avonduren de buitenlucht eninspanning te vermijden.

De actuele smogniveaus zijn te vinden op teletekst en de websitevan het RIVM.