DEN HAAG - De ministeries handelen brieven en e-mails van burgers lang niet altijd op tijd af. Vooral de behandeling van bezwaarschriften is over de gehele linie een knelpunt.

Soms neemt een ministerie daarvoor meer dan een jaar de tijd, hoewel de termijn voor een reactie op zes tot tien weken staat.

Dat blijkt uit een onderzoek dat de Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, dinsdag heeft overhandigd aan staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ombudsman constateert dat het kabinet zijn belofte dat de behandeling van burgerbrieven in 2008 op peil zou zijn, niet heeft waargemaakt.

Juist de tijdige afhandeling van bezwaarschriften is volgens hem belangrijk, omdat die het meest verbonden is met het gevoel van rechtszekerheid van de burger.

Resultaat

Voor de derde keer sinds 2003 heeft de ombudsman de behandeling van post van burgers door de ministeries onderzocht. In dat jaar beloofde het toenmalige kabinet dat de ministeries uiterlijk in 2007 alle correspondentie binnen de gestelde termijnen zouden afhandelen.

De departementen zijn met allerlei plannen aan de slag gegaan en dat heeft volgens Brenninkmeijer resultaten opgeleverd. Meer ministeries handelen aanvragen en klachten op tijd af. Sommige houden via een geautomatiseerd systeem de tijdige afhandeling van post onder controle en andere zijn met een andere afhandeling van bezwaarschriften aan de slag gegaan.

De ombudsman constateert dat ministeries op dit punt meer van elkaar kunnen leren. Brenninkmeijer pleit voor een minder juridische invalshoek bij de communicatie met burgers. Zo kan een ministerie contact opnemen met een klager voordat het hem een ingewikkelde reactie stuurt. Ook kan het met hem een nieuwe termijn afspreken, als de termijn van beantwoording overschreden dreigt te worden. De overheid kan verder bij problemen meer aandacht besteden aan bemiddeling in plaats van juridische procedures.

Boete

De ombudsman zet vraagtekens bij de Wet dwangsom en beroep, die overheidsinstanties vanaf 2010 verplicht de burger een vergoeding te betalen, als zij niet op tijd op brieven of e-mails hebben gereageerd. De kans bestaat dat de overheid de termijnen om te reageren uitbreidt om zo de kans op een 'boete' te verkleinen.

Ook bestaat het gevaar dat overheidsinstanties die dreigen de reactietermijn te overschrijden een willekeurig besluit nemen. Dat kan leiden tot een toename van juridische procedures.