MAASTRICHT - De gemeente Maastricht wil dat er voortaan bijbouwprojecten nog maar een aanspreekpunt is dieeindverantwoordelijk is voor de totale bouw van een pand. Datmeldde een woordvoerster van de gemeente donderdag.

Aanleiding is de gang van zaken rond de bouw van de PatioSevilla in Maastricht. Niet lang na de oplevering stortten daarvanvijf balkons in, waardoor in april twee bewoners om het levenkwamen.

De gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht (BWT) gaatvoortaan ook van alle inspecties van de bouw een verslag maken. Datgebeurde bij de Patio Sevilla niet. De dienst is daar wettelijk ookniet toe verplicht. Omdat er geen verslagen zijn van de controlesvan BWT is niet meer na te gaan waar of bij wie het precies misging bij de bouw van de balkons.

De gemeente erkent dat ze wettelijk gezien niets af kan dwingen.Als de aannemer en de projectontwikkelaar weigeren eeneindverantwoordelijke aan te wijzen, mag de gemeente debouwvergunning niet weigeren. Maar in dat geval wil de gemeentealleen praten met de vergunninghouder.

Onderzoeksrapport

De gemeente baseert de nieuwe werkwijze op een onderzoeksrapportvan het ministerie van VROM, dat enkele weken geleden gepubliceerdwerd. VROM concludeerde daarin dat op de bouwplek geen centraleregie is, waardoor er allerlei dingen langs elkaar geregeld worden,en men vaak van elkaar niet weet of en waar onderdelen van hetbouwplan te elfder ure zijn gewijzigd. Daardoor blijft onduidelijkwie waarvoor verantwoordelijk en dus ook aansprakelijk is bijfouten of calamiteiten.

Ook bleek bij de bouw van de Patio Sevilladat wijzigingen in het bouwproces niet altijd werden gemeld bij dedienst BWT van de gemeente.