BAGDAD - In de Iraakse hoofdstad Bagdad is zondagochtendde overgangsregering bijeengekomen. Het was voor het eerst dat ereen nationale uitvoerende macht vergadert sinds de val van hetregime van dictator Saddam Hussein begin april.

De 25 leden van de raad kwamen bijeen in het voormaligeministerie van militaire industrie, niet ver van het voormaligepresidentiële Paleis van de Republiek, waar nu het hoofdkwartiervan de Amerikaans-Britse coalitie is gevestigd. De afgevaardigdennamen plaats aan een ovale tafel met een groen kleed.

Historisch moment

Aan het begin van de bijeenkomst waren geen vertegenwoordigersvan de bezettingsmacht of de Verenigde Naties aanwezig. Laterverscheen de Amerikaanse bewindvoerder in Irak, Paul Bremer, in devergadering. Hij noemde de bijeenkomst een historisch moment voorIrak. Ook de Britse vertegenwoordiger John Sawyers en de specialegezant van de VN voor Irak, Sergio Vieira de Mello, maakten hunopwachting.

In de overgangsregering zitten politici uit allerleigroeperingen. Zij heeft de bevoegdheid ministers te benoemen en teontslaan, diplomatieke vertegenwoordigers aan te wijzen, eenbegroting op te stellen en een commissie van acht tot tien man tebenoemen die een nieuwe grondwet moet opstellen.

De overgangsregering blijft aan tot er verkiezingen zijngeweest. De verwachting is dat die zeker een jaar op zich zullenlaten wachten.