BRUSSEL - De omstreden genocidewet waarmee Belgie alleverdachten van misdaden tegen de menselijkheid over de hele wereldkan vervolgen, wordt afgeschaft. De nieuwe Belgische regering heeftdat bij haar eerste zitting zaterdagavond, vlak na de eedafleggingbij de koning, besloten.

De Verenigde Staten hebben België zwaar onder druk gezet. Zijdreigden het hoofdkantoor van de NAVO uit Brussel weg te halen, alsBelgië de genocidewet niet zou afschaffen. De Belgen hebbenmeerdere malen aangeboden de wet af te zwakken, maar dat vondWashington onvoldoende. De VS zijn woedend dat allerleiactiegroepen dankzij de genocidewet Amerikanen kunnen aanklagen,zoals president Bush en generaal Franks.

Gewoon strafrecht

De nieuwe regering heeft besloten dat misdaden tegen demenselijkheid en oorlogsmisdaden in het gewone strafrecht komen.Alleen mensen met de Belgische nationaliteit op het moment van demisdaad kunnen op basis daarvan worden vervolgd. Belgen kunnenverder nog wel klachten indienen voor oorlogsmisdaden elders op dewereld, maar alleen als er een Belgisch slachtoffer is.

Bovendienis er een reeks uitzonderingen: staatshoofden en diplomaten hoevenniets te vrezen en ook onderdanen van westerse landen zijnautomatisch van vervolging gevrijwaard.

Deze aanpassing betekent dat België volledig voor de Amerikanendoor het stof gaat. De verhouding met de VS is zeer slecht. Nietalleen door de genocidewet, maar ook doordat België zijn vetorechtgebruikte, toen de NAVO eerder dit jaar moest stemmen over hulp bijde oorlog tegen Irak.

Volgens de VRT-radio heeft Israël al positief gereageerd op deafschaffing. De Israëlische premier Sharon was een van deaangeklaagden onder de oude regels.