DEN HAAG - Er zijn wat punten van kritiek, maar het advies van de Deltacommissie is zowel in het bedrijfsleven als bij milieuorganisaties overwegend positief ontvangen. Milieorganisaties wijzen er nadrukkelijk op dat ook een goed klimaatbeleid noodzakelijk is.

Tot tevredenheid van organisaties als Milieudefensie, Natuurmonumenten en Natuur en Milieu kiest de commissie voor het versterken van de huidige kustverdediging door zandsuppletie.

"Dat is een natuurlijke oplossing, die het karakter van de kust het minst aantast", aldus Milieudefensie.

Milieudefensie

Wel mist Milieudefensie in de aanbevelingen een verbod op bouw in diepe polders en uiterwaarden. "Juist ruimte voor de rivier en overtollig water is nodig om het hoofd te bieden aan toekomstige piekaanvoeren van water.

Natuur en Milieu vindt dat de commissie met prima maatregelen komt om Nederland veilig te houden. "Maar investeer ook in preventie en schep ruimte voor rivier- en zeewater", aldus de organisatie. Terugdringen van de CO2-uitstoot blijft voor haar de allerbelangrijkste maatregel.

Zorgen over de voorgestelde verhoging van het peil van IJsselmeer en de gevolgen die dat kan hebben voor trekvogels en het IJsselmeer als natuurgebied zijn er bij Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Bedrijfsleven

Het bedrijfsleven ziet vooral uitdagingen. Boskalis spreekt van een "goed doorwrocht stuk werk" en vindt het "een fantastische uitdaging daar ons steentje aan bij te dragen". Het ziet met name mogelijkheden in de kustbescherming.

De waterbedrijven zullen in de toekokmst heel wat investeringen moeten doen. De commissie voorziet een tekort aan zoet water en daardoor oplopende prijzen.

Maar de Verenigingen van waterbedrijven in Nederland zal er alles aan doen om kraanwater goedkoop te houden.