DEN HAAG - De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is in 2007 voor het derde opeenvolgende jaar verminderd. De uitstoot lag met 205 miljard kilo CO2 4 procent onder het niveau van 1990, het basisjaar van het Kyotoprotocol.

Dat blijkt uit berekeningen die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de Leefomgeving samen hebben uitgevoerd.

Emissies

Volgens het Kyotoprotocol moet Nederland in de periode 2008-2012 de emissies van broeikasgassen met gemiddeld 6 procent verlagen ten opzichte van 1990. De uitstoot in dat jaar is vastgesteld op 213 miljard kilo CO2.

In 2005 kwam de uitstoot van broeikasgassen in Nederland voor het eerst onder dat niveau. De afname zette zich in de jaren daarna door.

Lachgas

De daling van de uitstoot van broeikasgassen is vooral toe te schrijven aan de vermindering van de uitstoot van lachgas (N2O). Deze uitstoot is verminderd door reductiemaatregelen bij de salpeterzuurfabrieken en de daling van de methaanemissie uit de vuilstortplaatsen.

De CO2-uitstoot bleef in 2007 gelijk op 172 miljard kilo. Daarnaast werkte de relatief zachte winter van 2007 mee aan de lagere uitstoot.

Verwarming

Voor verwarming van werkplekken en huizen werd minder aardgas verbruikt. Ook het gebruik van biobrandstoffen veroorzaakte een daling van de uitstoot van broeikasgassen.

De uitstoot van het verkeer is met bijna 2 procent gedaald.