DEN HAAG - Turken en Marokkanen van de tweede generatiehebben over homoseksualiteit vergelijkbare opvattingen alsautochtone Nederlanders. Dat geldt ook voor hun opvattingen overhet zelfstandig wonen van meisjes, blijkt uit onderzoeksresultatendie de gemeente Den Haag maandag publiceerde.

Dit jaar heeft de gemeente in haar stadsenquête onder 800inwoners voor het eerst specifieke vragen gesteld over desociaal-culturele opvattingen van verschillende groepen Hagenaars.Uit het onderzoek blijkt dat de tweede generatie Turken enMarokkanen er duidelijk modernere opvattingen op nahoudt dan haarouders.

Zeer opvallend

Wethouder P. Heijnen van Integratie noemt dat verschil inopvattingen tussen oudere en jongere Turken en Marokkanen zeeropvallend. "De resultaten stemmen mij hoopvol op het punt van deculturele integratie van de tweede generatie in onze stad."

De deelnemers aan de enquête kregen onder meer de vraagvoorgelegd of het hen uitmaakt dat kinderen les krijgen van eenhomoseksuele leraar. Meer dan 60 procent van de Turken vindt datdit niet uitmaakt. Bij Marokkanen, Surinamers, Antillianen enautochtonen ligt dit percentage rond de 90. Bij de eerste generatieTurken en Marokkanen ligt het percentage op 70, bij de tweedegeneratie op 96.

Het antwoord op de vraag of het uitmaakt of men geholpen wordtdoor een homoseksuele arts levert hetzelfde beeld op. Voordriekwart van de Turken maakt dat niet uit. Negen op de tien ledenvan de overige bevolkingsgroepen heeft geen probleem met een artsdie homoseksueel is. Van de eerste generatie Turken en Marokkanenmaakte het 80 procent niet uit welke seksuele geaardheid de artsheeft. Het aantal tegenstanders van de homoseksuele arts ligt bijde tweede generatie fors lager (92 procent).

Zelfstandig wonen

Veel Turken en Marokkanen vinden het ongewenst dat meisjeszelfstandig wonen, (respectievelijk 57 en 39 procent). BijSurinamers is dat 22 procent, bij Antillianen en bij autochtonen 10procent.

Ook hier bestaat weer een groot verschil in opvattingtussen de eerste en de tweede generatie Turken en Marokkanen. Ruimde helft (54 procent) van de eerste generatie vindt het ongewenstals meisjes zelfstandig wonen. De tweede generatie heeft hier veelminder moeite mee (16 procent afkeurende reacties).