BAGDAD - Onder het toeziend oog van de Amerikaansebewindvoerder in Irak, Paul Bremer, is maandag de nieuwegemeenteraad van Bagdad geïnstalleerd. Het college heeft vooralsnogalleen een adviserende rol.

De 37 raadsleden, onder wie zes vrouwen, werden tijdensbijeenkomsten in wijken gekozen. De bestuurders gaan vooralmeedenken over een spoedig herstel van de gemeentelijkedienstverlening en over verbetering van de openbare veiligheid.

Uiterst belangrijke dag

Bremer sprak in een toespraak tot de nieuwe raad over eenuiterst belangrijke dag, "mogelijk de belangrijkste dag" sinds deval van het Hussein-regime op 9 april, omdat "het democratischsysteem" weer is ingevoerd in Bagdad. Ook prees hij de moed van deraadsleden die ondanks dreigementen van tegenstanders van deAmerikaanse aanwezigheid in Irak in de raad zitting hebben genomen.

Bremer kondigde aan dat half oktober een nieuwe dinar zal wordeningevoerd. De nieuwe valuta vervangt zowel de oude, onlangs nogherdrukte dinar met de afbeelding van Saddam Hussein, als eenmunteenheid die in het door de Koerden gecontroleerde noorden vanIrak circuleert.

Verder zei Bremer dat hij de Iraakse begroting voor de rest vandit jaar heeft vastgesteld op zes miljard dollar. Volgens een vanzijn naaste medewerkers is de olieverkoop goed voor 3,5 miljard vande inkomsten.

Eigen zaken

Landen in de regio maken steeds nadrukkelijker duidelijk dat zijvinden dat de Irakezen zo spoedig mogelijk voor hun eigen zakenmoeten gaan zorgen. De Egyptische president Mubarak en zijnSyrische ambtgenoot Al-Assad benadrukten tijdens een bijeenkomst inde Egyptische hoofdstad Caïro dat er een einde aan deAmerikaans-Britse bezetting moet komen. De Arabische krant Al-Hayatmeldde dat de Verenigde Arabische Emiraten bij de Amerikaansebewindvoerder hebben gepleit voor een snelle overdracht van debeslissingsmacht aan een Iraakse regeringsraad.

De Verenigde Staten daarentegen blijven na een reeks overvallenop Amerikaanse militairen over troepenversterkingen nadenken. Devertrekkende opperbevelhebber van de Brits-Amerikaansecoalitietroepen in Irak, generaal Tommy Franks, vindt het echternog te vroeg voor uitbreiding van de Amerikaanse aanwezigheid.

"Het is nu niet de tijd om meer militairen te sturen. Wat we numoeten doen, is voortgang blijven maken met het totstandbrengen vanveiligheid door met de Irakezen in Irak samen te werken", aldus de-jarige Franks in een interview op zijn laatste werkdag voor hijmet pensioen gaat. Momenteel zijn er circa 171.000 Amerikaansemilitairen in Irak.

Aanvallen

Maandag kwamen door twee aanvallen in Bagdad twee Amerikaansemilitairen om. Franks zei dat er sinds september 2001 weliswaarenkele honderden Amerikaanse en andere militairen in Afghanistan enIrak om het leven zijn gekomen, maar dat dit dodental wel inverhouding moet worden gezien tot dat van de aanslagen van 11september 2001, toen ruim 3000 mensen stierven.

Volgens de bevelhebber van de Turkse strijdkrachten beginnen deVerenigde Staten en Turkije spoedig een gemeenschappelijk onderzoeknaar de arrestatie van elf Turkse militairen door Amerikanen inNoord-Irak. Het incident afgelopen weekeinde leidde tot een crisisin de relatie tussen Ankara en Washington. De Turkse officieren enonderofficieren zijn inmiddels weer vrij.

De Amerikaans-Turkse verhoudingen staan al sinds maart onderdruk omdat het Turkse parlement weigerde 62.000 Amerikaansemanschappen via Turkije naar Irak te laten optrekken.