AMSTERDAM - Migranten kunnen vooralsnog een verblijfsvergunning krijgen zonder het inburgeringexamen te halen.

Bij de invoering van de Wet inburgering vorig jaar is zoveel vertraging ontstaan dat inburgeraars hun examen buiten hun schuld om niet kunnen halen, schrijft minister voor Integratie Ella Vogelaar (PvdA) vrijdag.

Ingewikkelde regels rond de inburgeringcursussen zouden ertoe hebben geleid dat weinig kandidaten aan de lessen begonnen. Van de mensen die vorig jaar moesten inburgeren, volgde tien procent een cursus voor het inburgerinsexamen.

Verblijfsvergunning

De verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd zou vanaf eind september alleen kunnen worden uitgegeven als de migrant zou zijn geslaagd voor zijn inburgeringexamen.

Het idee hierachter is dat van migranten die zich willen vestigen in Nederland verlangd mag worden dat zij over voldoende kennis van de Nederlandse taal en samenleving beschikken om aan de Nederlandse samenleving te kunnen deelnemen.

Vogelaar

Het vorige kabinet ging er vanuit dat vreemdelingen zich al op het inburgeringexamen hadden kunnen voorbereiden vanaf het indienen van het nieuwe wetsvoorstel in 2005. Vogelaar schrijft vrijdag dat het echter meer voor de hand ligt om uit te gaan van het moment dat de wet in werking is getreden.

Dat was op 1 januari vorig jaar. Omdat het examen binnen drie jaar gehaald zou kunnen worden is het verplichte karakter van het inburgeringexamen verschoven naar 1 januari 2010.