DEN HAAG - Studenten op kamers krijgen vooralsnog geen rechtop huursubsidie. Een voorstel van GroenLinks om dat mogelijk temaken, haalt geen meerderheid, zo bleek maandagavond tijdens eenoverleg van de Tweede Kamer met minister Dekker (Volkshuisvesting).De minister had aanvaarding van het amendement ontraden.

Het voorstel van GroenLinks-Kamerlid Van Gent houdt in dat deoverheid studentencomplexen aanwijst waar de bewoners recht hebbenop huursubsidie. Maar volgens Dekker leidt dit plan tot groteadministratieve problemen. Bovendien zou het flink wat geld kosten: miljoen euro dit jaar en 70 miljoen euro vanaf volgend jaar.

De regeringspartijen CDA, VVD en D66 toonden begrip voor deargumenten van de VVD-bewindsvrouw. Zij zullen het amendement vanGroenLinks niet steunen, evenmin als de LPF.Dekker kondigde aan in het najaar met een actieplan te komen omde woningnood onder studenten op te lossen. Zij bekijkt of ze daargeld voor vrij kan maken op haar begroting.

Het overleg maandagavond ging over een wetsvoorstel dat metterugwerkende kracht een wijziging regelt in de manier waarop dehuursubsidie wordt verstrekt. Volgens deze regeling moeten deaanvragen voor huursubsidie worden gedaan bij het ministerie enniet meer bij verhuurder en gemeente. De aanvragen hoeven niet meerelk jaar opnieuw te worden ingediend.

Onderschat

Doel hiervan was het allemaal makkelijker te maken voor dehuurder, maar toen het systeem vorig jaar juli van kracht werd,regende het klachten. Dat kwam doordat het ministerie onvoldoendevoorbereid bleek op de nieuwe situatie. Het had het aantalaanvragen sterk onderschat en bleek ook telefonisch moeilijkbereikbaar voor huurders.

Inmiddels is de situatie sterk verbeterd en zijn de problemenonder controle, aldus Dekker maandagavond.