BREDA - Bij een internationale drugsactie vrijdagmiddag en-avond zijn in Nederland 46 personen aangehouden. Aan de actie inNederland namen ruim honderd medewerkers van de politie, douane enKoninklijke Marechaussee deel. Zij controleerden in coffeeshops inZuid-Nederland, op wegen naar België en in de Thalys van Rotterdamnaar Parijs. In België, Frankrijk en Luxemburg werkten vierhonderdmedewerkers van opsporingsdiensten aan de actie mee.

Met dergelijke acties willen de instanties het internationaledrugsverkeer en de drugshandel tussen de vier landen terugdringen.De centrale coördinatie vond plaats onder leiding van een officiervan justitie van het arrondissement Breda in het politiebureau inBreda. Daarbij waren vijf attachés en liaisonofficieren uitFrankrijk en een officier uit België aanwezig. Vertegenwoordigersvan Luxemburg volgden de actie vanuit het politiebureau inMaastricht.

In Nederland hield de politie speciaal de bezoekers vancoffeeshops in Roosendaal en Bergen op Zoom in de gaten. Dekentekennummers van de auto's van buitenlandse klanten werdendoorgegeven aan de drugsbestrijdingsdiensten in die landen. Daarvonden de controles van die voertuigen plaats. De resultatendaravan zijn nog niet bekend.

In Zuid-Nederland zijn bij de actie op rijks- en provincialewegen 146 auto's gecontroleerd. Ook is een aantal vliegbewegingennaar Frankrijk gevolgd en gecontroleerd. Naast twee kilo hennep,enkele grammen cocaïne en heroïne en wat XTC-pillen zijn bij deactie in Nederland 27 wapens, 350 gram diamanten, 2250 euro en tweeauto's in beslag genomen. In totaal is voor een bedrag van 7945euro aan transacties aangeboden.